Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KUYUCU, M. (2018). Üniversite Eğitimi Gören Y Kuşağının Televizyonda Dizi İzleme Alışkanlıkları. Turkish Studies Journal.Vol. 13 (26), Fall 2018, s.879-905. ISSN: 1308-2140. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14064.

KUYUCU, M. (2018). Kamu Yayıncılığı ve TRT Radyoları: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden TRT Radyolarının Radyo Mecrasındaki Konumu. Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , Yıl.6 , Sayı: 74, Temmuz 2018, s.199-222.

KUYUCU, M. (2018). Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan İlişkisinin  Eurovision Şarkı Yarışmasına Olan Yansımaları ve “Every Way That I Can” Örneği.  UHMAD Uluslararası Müzik Araştırmaları Hakemli Dergisi. Sayı:12 , Kış İlkbahar Dönemi, s.48-62. ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476.

KUYUCU,M & KORKMAZ, M. v.d. (2018). Sosyolojik Açıdan İşte Benim Stilim Programının Toplum Bireyleri Üzerindeki Etkisi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Kış Dönemi Sayı: 18 Yıl: 2018. Doi: 10.17361/UHIVE.2018.18.2.  

KUYUCU, M. (2017). “Medyada Güven Sorunsalı ve Bunun Geleneksel Medya ile Yeni Medyaya Olan Yansımaları”. Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi. Sayı:1 , ISSN Print: 2587-14390, s.28-55.

KUYUCU, M. (2017). “Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları” . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, e-gifder. Cilt:5, Sayı:2 , Eylül 2017.

KUYUCU, M. (2017). Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi – UHPAD, Sayı:11, ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666, s.20-48.

KUYUCU, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(kolik) Üniversite Gençliği”. Global Media Journal TR Edition, 7 (14), Bahar 2017, Yeditepe Üniversitesi, s.328-359.

KUYUCU, M. (2016). Çocuk Dergileri ve Reklam: Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Kullanılan Reklamlara Yönelik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi – Sobider. Yıl.3 Sayı:8 Eylül 2016, s. 145-170.

KUYUCU, M. (2016). Üniversitede Eğitim Gören Y Kuşağı Öğrencilerinin Radyo Formatları Tercihi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9 Sayı:46, Ekim 2016, s.713-730.

KUYUCU, M. (2016). 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Öncesinde Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Kanallarında Yayınlanan Haber Bültenlerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma. UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırma Dergisi , Sayı:12, Print ISSN:2148-3930, s.1-42.

KUYUCU,M. (2016). Vakıf Üniversitelerinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Tercih Ettikleri Program ve Kanal Türleri Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC October 2016 Volume 6 Issue 4, s.446-462.

KUYUCU, M. (2016). “Radyo Dinleyicisinin Radyo Dinleme Eğilimleri ve Radyoda Yayınlanan Müzik Türü Tercihleri İstanbul Örneği”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s. 331-354.

KUYUCU, M. (2016). “Instagram Radyonun Gizemini Öldürdü mü? Radyo Kanalları ve Radyo Programcılarında Instagram Kullanımı” .Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:4 Sayı:7, Sanat Dil Araştırmaları Enstitüsü, ISSN: 2148-0451, s.69-97.

KUYUCU, M. (2016). “Radyo ve Pazarlama Karması: Radyo Yayıncılığının Pazarlanmasında 4P Kavramı”. UHPAD Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi. Sayı:7 Yıl:2016, s.119-155, Print ISSN: 2148-4764 ONLINE ISSN: 2148-5666.

KUYUCU, M. (2016). “The Functions of Radio and Their Future in the Evolving Radio Broadcasting” . JASS The Journal of Academic Social Science Studies. Number: 43 , p. 221-241, Spring I 2016, Print ISSN: 2148-4163.

KUYUCU, M. (2016). “The Social Media Generation: Social Media Use in Turkey in the Sample of Istanbul” IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Volume 21, Issue 2, Ver. I (Feb. 2016) PP. 84-98. e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.

KUYUCU, M. (2016). “Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde Standartlaşma Sorunsalı”, TRT Akademi – Eğlence Endüstrisi Sayısı, Cilt 01- Sayı 01 – Ocak 2016, ISSN: 2149 – 9446 , s.189-208.

KORKMAZ, M. ; ŞAHBUDAK,E. ; GERMİR, H. ; KUYUCU,M. ; GÜRKAN,A. ; KARACABEY,S. (2015). “Hasta, Hasta Yakını ve Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişim İle Diğer Faktörlerin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması” Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi – UHİVE , Sayı:9 , Print ISSN: 2148-3930, s.54-86.

KUYUCU, M. (2015). “Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma” , Asos Journal – Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,Yıl:3 , Sayı:21 Aralık,2015, s.186-202, ISSN: 2148-2489

KUYUCU, M. (2015). “Historical, Economic and Political Development of Television Broadcasting in Turkey an Industry Analysis”. International Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926. Volume-1, Issue-9, Oct.-2015, pp. 44-55

KUYUCU M. (2015). Social Media and Public Relations in Fooball: The Use of Twitter in Football Teams in Turkey. The Online Journal of Communications and Media (Tojcam) , October 2015, Volume: 1, Issue:4, pp.21-27.

KUYUCU M. (2015). History of Satellite TV Broadcasting and Satellite Broadcasting Market in Turkey, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), September 2015, Volume:3, Issue:3 ,ISSN: 2148-1148, pp.85-107.

KUYUCU M. (2015). TV Broadcasting in Turkey. The Turkish Television Audience in the Frame of Uses and Gratification Approach , Athens Journal of Mass Media and Communications , Volume:1 , Issue:4 , October 2015, ISSN: 2407-9499 ,pp.289-312.

Medyada Mobbing: Medya Endüstrisi Çalışanlarının Mobbing Algısı Üzerine Bir Araştırma. Uluslar arası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi (UHEYAD), Temmuz –Ağustos- Eylül Yaz Dönemi, Sayı:05 , Yıl:2015, ISSN Print: 2148-8207, s.119-141.

KUYUCU M. (2015). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Radyoda Yayınlanan Haber İçeriğine ve Haber Radyolarına Bakışı Üzerine bir Araştırma. International Periodical for the language, Literature and History of Turkish or Turkic (Turkish Studies Journal). ISSN: 1308-2140. Volume:10/6 Spring 2015, s.669-688.

KUYUCU M. (2015). Türkiye’de Özelleşen Radyo Yayıncılığının 25. Yılında Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. ISSN: 1307-9581. Cilt:8 , Sayı:37 , Nisan 2015, s.911-924.

KUYUCU M. ; KORKMAZ H. (2015). Müzik Oligarşisinin Sonu: Küresel Sosyal Medya Platformları ve Müzik Endüstrisi. Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (Uhmad), Sayı:03 , Cilt:02, Kış İlkbahar, PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476 , s.86-104.

KUYUCU, M (2015): Türkiye’de Tematik TV Yayıncılığı: Gençlerin Tematik Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Televizyon Yayıncılığına Olan Yansımaları. The Journal of Academic Social Sciences Studies, Kış,3-No:32, 249-265

KUYUCU, M. (2014). Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları. The Journal of Academic Social Science (Asos Journal), 1(7), 161-175.

KORKMAZ, M. ; KUYUCU, M. (2014). Müzik Sektör Çalışanlarının işe Karşı Tutum Algılarının Uygulamalı Bir Örnegi. Uluslararası Hakemli Müzik Arastırmaları Dergisi, 1(2), 70-90

KUYUCU, M. (2014). From Analog to Digital Radio Management: The New Radio and New Media Online Journal of Communication and Media Technologies, 4(4), 58-75.

KUYUCU, M. (2014). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel Radyo işletmelerinin Sorunları ve Yerel Radyo işletmelerinde Internet ve Sosyal Medya Kullanımı. The Journal of Academic Social Science Asos Journal, 1(5), 62-79.

KUYUCU, M. (2014). Dependence Theory and Radio: An Evaluation on How Radio can Change Future Dreams. Journalism and Mass Communication , 4(8), 369-477.

KUYUCU, M. (2014). The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience. Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(3), 40-56.

KUYUCU, M. (2014). Social Media Marketing Via Facebook in Turkish Television Channels. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 1(2), 140-173.

KUYUCU, M. (2014). Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği. Idil Journal of Art and Language, 3(12), 53-78.

KUYUCU, M. (2014). Y Kuşağı Ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Esosder), 13(49), 55-83.

KUYUCU, M. (2014). Çevresel Haber Ortamı Olarak Twitter ve Twitter Gazeteciliği. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2(3), 159-189.

KUYUCU, M. (2014). Internet Broadcasting as Alternative Medium: A Research about Internet Broadcasting ın Turkey. IBB International Refereed Academic Social Science Journal, 13(5), 1-22.

KUYUCU, M. (2014). Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC , 4(1), 25-55.

KUYUCU, M. (2013). Medyada Kadın Olmak: Medya İşletmelerinde Çalışan Kadınların Sorunları” Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, (UHBAB), 2(6), 29-64.

KUYUCU, M. (2013). Radyo Mecrasında Reyting Ölçümlenmesi ve Yoğunlaşma Oranları. Bilim ve Kültür Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1(4), 101-122.

KUYUCU, M. (2013). Social Media and Woman: Violence to Women via Twitter during Gezi Park Occupy. IBB International Refereed Academic Social Science Journal, 4(12), 77-101.

KUYUCU, M. (2013). Radyonun Müzik Kutusuna Dönüşümü: Radyo Program Türleri ve Tercih Edilirlik Oranları. NWSA – E Journal New World Science Academy, 8(4), 372-400.

KUYUCU, M. (2013). Türkiye Basınında Tekelleşme Tartışmaları : Türkiye’nin ilk Medya Holding Patronu Asil Nadir Üzerine Bir İnceleme. Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(5), 18-38.

KUYUCU, M. (2013). Türkiye’de Özel radyo yayıncılığı: Ulusal ölçekte yayın yapan ulusal radyo kanallarının yapıları üzerine bir araştırma. Global Media Journal, 4(7), 135-155.

KUYUCU, M. (2013). Türkiye’de Radyo Mecrasının Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi(38), 1-20.

KUYUCU, M. (2013). Medya Sanat ve Dil Üçgeni: Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında Kullandığı Şarkı Dili Üzerine Bir İnceleme. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2(8), 14-38.

KUYUCU, M. (2013). Türkiye’de Müzik Basını ve HEY Dergisi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi e-gifder, 2(2), 24-51.

KUYUCU, M. (2013). Küresel Medya İşletmeciliği: Küresel Medya İşletmelerinde Yönetim Sorunları”. Karedeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(5-6), 21-36

KUYUCU, M. (2013). Türkiye’de Çapraz Medya Sahipliği: Medya Ekonomisine Olumsuz Etkileri ve Bu Etkilerin Önlenmesine Yönelik Öneriler. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(5), 144-163.

KUYUCU, M. (2014). Babı-Âliden Tabletlere Basın İşletmeciliği. İletişim ve Diplomasi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, 1(1), 57-81.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

KUYUCU, M. (2018). “Marketing Mix Applications in Digital Music Marketing”. 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi , 27-28 Aralık Ankara. ISBN: 978-605-81042-8-0. s.206-235.

KUYUCU, M. (2018). “Tek Kutuplu Dünya Düzeninden Çok Kutuplu Dünya Düzenine Geçişte Türkiye – Çin İlişkileri : Fırsatlar Tehditler ve Medyanın Rolü”. 1. Uluslararası Türkiye Dış Politika Sorunları Kongresi – 19-20 Kasım 2018 İstanbul. ISBN: 978-605-7594-04-4 . (Özet Bildiri)

KUYUCU, M. (2018).  “Radyo Bitiyor mu? Y Kuşağının Gözünden Radyo Mecrasının Bugünü ve Geleceğine Yönelik Bir Araştırma”. I Uluslararası Battal Gazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 8-9 Aralık 2018 Malatya. Tam Bildiri Kitabı Cilt 2. ISBN 978-605-7923-57-8. s.1567-1581.

KUYUCU, M. (2018). “Doğan Medya Grubunun Demirören Grubuna Satılmasının Toplumsal Yansımalarının Medyada Mülkiyet ve Kontrol Açısından Değerlendirilmesi”. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 25-26-27 Ekim 2018. Tam Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-7602-01-5, s.85-107.

KUYUCU, M. (2018). “Musiki Mecmuası Dergisi Örneğinde Türkiye’de Müzik Dergiciliğinin Yaşadığı Değişim Betimsel Bir Analiz”. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Bildiri Kitabı 26-27 Ekim 2018 İstanbul, s.228-242. ISBN: 978-605-68150-9-6.

KUYUCU, M.(2018). Futbol & Medya Perspektifinden AEK – GS Dostluk Maçının Türkiye ve Yunanistan Basınında Yayınlanan Haberler Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey, s.531-547.

KUYUCU, M. (2018). Türkiye’de Geleneksel Medyada Yayın Yapan Tematik TV Haber Kanallarının Dijital Kuşatma Altında Olan Yeni Neslin Bakış Açısından Niteliksel Değerlendirilmesi. Proceedings of ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey, s.548-562.

KUYUCU, M. (2018). “Usage of Social Media by Politicians During Election Campaign: Comparative Analysis About Presidential Elections in Turkey on June 24th, 2018”. Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Research Advancement in Social Sciences MRAS-2018. Full Paper Proceeding GIRP-2018, Vol. 01 – Issue 10, 1-29. ISBN 978-969-670-879-7.

KUYUCU, M. (2018). The World of Facebook: A Research about Facebook Using Habits in Turkey. 16th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 14-17 May 2018, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series.

KUYUCU, M. (2018). “Communication of Politics through Social Media: A Comparison of Turkish and Greek Leaders Recep Tayyip Erdoğan and Alexis Tsipras Twitter Management”. 5th International Conference on Turkey and Turkish Studies, 2-5 July 2018, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series. ISSN: 2529-167X

KUYUCU, M. (2018). “Media Consumption in Turkey:The “less” and “more” of Turkish Media Consumption in Comparison with World Countries”. 5th Annual International Conference on Social Sciences, 30 July – 2 August 2018, Athens, Greece: Abstract Book (Özet Bildiri Yayınlandı)

KUYUCU, M. (2018). “Global Economy and E-Commerce: Development of E-Commerce in Turkey and its Global Position in Today’s Global Environment”, Athens: ATINER’S Conference Paper Series, No: CBC2017-2412.

KUYUCU, M. (2018). Radyo Kanallarında Yayınlanan Popüler Müzik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme İstanbul Ticaret Üniversitesi Bildiri Kitabı s.78-92. 978-605-68171-0-6.

KUYUCU, M. (2018). Gelenekselden Dijitale Radyo Mecrasının Popüler Basındaki Yeri: Radyo Haftası Dergisi. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi 10-11 Mayıs 2018 ,İzmir. Sempozyum Bildiri Kitabı. Editörler: Huriye Kuroğlu & Pınar Özgökbel Bilis .s..136-154. ISBN: 978-605-81551-0-7

KUYUCU, M. (2018). Mobil Medya ve Gazetecilik: Mobil Medya Ekseninde Geleneksel Haber Okurunun Yeni Nesil Haber Okuruna Dönüşmesi.  1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı,s.151-163. 9-11 Nisan 2018, İstanbul.

KUYUCU, M. & KIRIK, A.M. (2018). “The Role of Family Factor in Digital Game Addiction Among Children”. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” . April 11-13 , 2018. Ankara . Full Text Booklet

KUYUCU, M. (2017). “Did the Digital Music Platforms Killed Radio’s Music Box Function? A Study on Music Platform Preferences of Students from the Faculty of Communication” . Entrepreneurship and Innovation in New Media Ecosystem: Proceedings of 3rd International New Media Conference, 21 Nisan 2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ISBN: 978-605-4827-45-9. s.143-178.

KUYUCU, M. (2017). “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan İlişkilerinin Eurovision Şarkı Yarışmasına Yansımaları Every Way That I Can Örneği”. 2. Uluslararası İletişim Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26-27 Ekim 2017, Kocaeli (Özet Bildiri Yayınlandı).

KUYUCU, M. (2017). Kamu Diplomasisi, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya, 2. Türkiye – Çin Forumu, Yeni Dönem Türkiye – Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler, 22-24 Mayıs 2017, TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.(Sözlü Bildiri)

KUYUCU, M. (2017). “Sosyal Medya ve Şiddet Kapsamında 2017 Referandumunda Twitter’da Yaşanan Şiddet Söylemi Üzerine Bir Araştırma: “Bana Bir Masal Anlat Baba” Şarkısı Örneği” (Özet Bildiri Yayınladı). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutlarıve Toplumsal Algı Kongresi, 21-22 Nisan 2017.

KUYUCU, M. (2017). “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi” (Özet Bildiri Yayınlandı). 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017.

KUYUCU, M. (2017). “Twitter as News Tool: A Study on The View of The University Students Living in Turkey on Twitter’s News Function”. Proceedings of the IIER International Conference, Athens, Greece, 7th – 8th of June 2017, ISBN: 978-93-86083-34-0 , pp.1-10

KUYUCU,M. (2017). “İnternet Gazeteciliğinin Geleneksel Gazetelerle Savaşı: İnternet Gazeteciliği Geleneksel Gazeteciliği Bitirdi mi? Üniversite Öğrencilerinin İnternet Gazeteciliği ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Güncelleme” 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. 4-5 Mayıs 2017, Bildiri Kitabı ,İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s.436-456.

KUYUCU,M. (2017). “Dijital Müzik Platformları Müzik Kutusu Radyoyu Öldürdü mü? Üniversite Öğrencilerinin Müzik Dinleme Mecraları” III. International New Media Conference Enterpreneurship and Innovation in New Media Ecosystem, April 20 2017.İstanbul Gelişim University.

KUYUCU, M. (2017). Freedom of Press From The Eyes of the Future Journalists in Turkey. Media and Communication ’17 – International Conference on Media and Communication Studies, Dakam International Design and Communication Studies Meeting. March 2017, pp.81-95.

KUYUCU, M. (2017). “Sosyal Medya ve Şiddet Kapsamında 2017 Referandumunda Twitter’da Yaşanan Şiddet Söylemi Üzerine Bir Araştırma: “Bana Bir Masal Anlat Baba” Şarkısı Örneği” (Özet Bildiri Yayınladı). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutlarıve Toplumsal Algı Kongresi, 21-22 Nisan 2017.

KUYUCU, M. (2017). “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi” (Özet Bildiri Yayınlandı). 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017.

KUYUCU, M. (2017). Yeni Medya ve Radyonun Yakınsaması: Mobil Radyo Uygulamaları – Akustik Fm Örneği. 4th International Conference on Education and Social Sciences – INTCESS17. 6-8 Feb.2017, s. 266-284, İstanbul -Turkey.

KUYUCU, M. (2016). Çocuk Dergilerinde İçerik Çeşitliliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği. ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10-12 October 2016- s.150-167, Istanbul, Turkey.

KUYUCU, M. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Perspektifinden Radyo Dinleme Alışkanlıkları ve Doyumları. 3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities (Socio-INT2016). 23-25 Mayıs 2016.Istanbul, Türkiye, ISBN:978-605-64453-7-8, s.296-325.

KUYUCU, M. (2016). Gündem Belirleme Teorisi Bağlamında Radyo Mecrasının Müzik Kamuoyunu Belirleme Gücü. 3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities (Socio-INT2016). 23-25 Mayıs 2016.Istanbul, Türkiye, ISBN:978-605-64453-7-8, s.326-346.

KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Mecrası Instagram’ın İletişim Aracı Olarak Radyo Mecrasında Kullanımı. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat,Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 24-25 Mart 2016 Kocaeli – Türkiye ,s.380-390.

KUYUCU, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Radyoda Yayınlanan Müzik ile Söz Programlarına Olan Talebi Üzerine Bir Araştırma. INTCESS2016 3rd International Conference on Education and Social Sciences. 8-10 February 2016- Istanbul, Turkey. ISBN: 978-605-64453-5-4 , pp.387-398.

KUYUCU, M. (2015). Yeni Medya Çağında Magazin Haberciliği: Türkiye’de İnternette Faaliyet Gösteren Magazin Sitelerinin Özellikleri. International Trends and Issues in Communication & Media Conference ITICAM 15 Bildiri Kitabı, s.588-601 , 2-4 Sept. 2015, St.Petersburg, Rusya

KUYUCU, M (2015). Radio and Generation Y: Factors Effecting Radio Listening Habits of Generation Y in Turkey. ADVED15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 12-14 October 2015, Istanbul , Turkey, ISBN: 978-605-64453-4-7

KUYUCU M. (2015). Historical, Economic and Political Development of Television Broadcasting in Turkey an Industry Analysis. 8th ISERD International Conference, 9th of August 2015, Istanbul, Turkey. ISBN:978-93-85465-66-6, pp.1-12.

KUYUCU M. (2015). The Trade Relation of Media and Sports in the Sample of Turkish TV Broadcasting Rights of Football Matches and its Future, 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 8-10 June 2015, pp.264-276

KUYUCU M. (2015). Insta-Marketing: Use of Instagram In Turkish Music Industry. Musicul’15 – Music and Cultural Studies Conference Proceedings, 7-8 Mayıs 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı. ISBN: 978-605-4841-93-6, Dakam Publishing, Turkey, s.325-342.

KUYUCU M. (2015). Müzik Endüstrisinde İnternet (Çevrim İçi) Pazarlaması ve Uygulamaları Türkiye Örneği. 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı. Başkent Üniversitesi , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,27-28 Nisan 2015, s.391-408.

KUYUCU, M. (2015). Football Sponsorship and The Battle of Nike and Adidas in 2014 FIFA World Cup. Twelth The IIER International Conference, 9th of February 2015, Istanbul Turkey, pp. 22-28

KUYUCU, M. (2015). Türkiye’de Değişen Magazin Basını SES Dergisi Örneğinde Magazin Yayıncılığı Sorunsalı. 2nd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS15), 2-4th February 2015, Istanbul Turkey, pp.448-463

KUYUCU, M. (2015). The Effects of Media on the Music Listening Habits of the University Students in Turkey. International Conference Management, Economics, Business and Social Sciences and Humanities Research (ICMHRCon), 15-16 January 2015, Istanbul Turkey.

KUYUCU, M. (2014). Usage of Social Media Networks in Radio: Facebook and Powetürk Case. International Research Conference on Business Economics and Social Sciences, IRC-2014, September 21-22, 2014, Istanbul Turkey, pp.116-131.

KUYUCU M. (2014). Sosyal Medya ve Toplumsal Faydaları: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Sosyal Medya ve Yeni Politikalar , TC Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü & Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi, 08-09 Mayıs 2015 Çanakalle , s.177-209.

KUYUCU, M. (2014). Internet Marketing for Media Companies: The New e – Radio and e- Audience. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2014, June 18-20th 2014, Athens, Greece, pp.124-134.

KUYUCU, M. (2014). Use of Twitter as a Tool of Dialogical Communication for Politicians in 2014 Local Elections. 12th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 12-15th May 2014, Athens, Atiner Institute for Education and Research, pp.3-35

KUYUCU, M. (2014). The Evaluation of Onboard Advertising as an Outdoor Advertising Media in Turkey. 2nd International İnterdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA), July 16-19, 2014, Istanbul Turkey, pp.526-540.

KUYUCU, M. (2014). The Economy of Football in the Global World: The Economic Evaluation of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. 8th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, 18-21 December 2014, Atiner Institute for Research and Education Athens Greece.

KUYUCU, M. (2014). The New Net Generation and Social Media: How Do the Turkish Youth Use Twitter in Turkey. International İnterdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA), July 16-19 2014, Istanbul Turkey, pp.229-240.

KUYUCU, M. (2014). Televizyon ve Sosyal Medya: Televizyon Dizilerinde Twitter Kullanımı “Medcezir” Örneği. Digital Communication Impact International Academic Conference, İstanbul Ticaret University, 16-17 October 2014, Istanbul Turkey, pp.45-68.

KUYUCU, M. (2014). From Propaganda to Agenda Setting Radio: The Changing Function of Radio with CHR Format. SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Hummanities, 8-10 September 2014, Istanbul Turkey, pp. 85-102.

KUYUCU, M. (2014). Distance Education Applications and E- Learning The Viewpoint of Students for E-Learning in Turkey. Inrernational Educational Tecnhology Conference (IETC 2014), September 3-5 ,2014, Chigagı USA, pp.365-380.

KUYUCU, M. (2014). Radio Economics: The Oligopoly of Radio Market in Turkey. 12th International Symposium Communication in the Millennium – CIM 2014, 15-18 June 2014, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, pp.25-47

KUYUCU, M. (2014). Social Media and Public Relations in Football: The Use of Twitter in Football Teams in Turkey. ITICAM 2014 International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Dubai, UAE, February 5-7, 2014, pp.137-144.

KUYUCU, M. (2014). Motivation in Media Management: Factors Effecting Motivation of Media Workers in Turkey. INTCESS14 İnternational Conference on Education and Social Science, Istanbul Turkey, 3-5 Feb,2014, pp. 763-780.

KUYUCU, M. (2014). Evaluation of the Economic and Cultural Effects of the Turkish Soap Operas and TV Series Exported to the World TVs in the Example of ‘Muhteşem Yüzyıl’ and Greece. SOCIOINT14 – International Conference on Social Sciences and Hummanities, 8-10 September 2014, Istanbul Turkey, pp. 103-122

KUYUCU, M. (2014). Mobile Media and Radio Industry: A Research about the Use of Mobile Technology for Radio Companies in Turkey. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, April 24-26,2014, Istanbul Turkey, pp. 161-168.

KUYUCU, M. (2014). New Communication Technologies and Journalism: The Creation of New Multimedia Newspaper with Milliyet Newspaper and Blippar. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, April 24-26, 2014, Istanbul Turkey, pp.176-189

KUYUCU, M. (2014). Radio Formats and Their Affects to Radio Industry: A Comparison of Radio Formats in Turkey and USA (2003-2013). INTCESS14 İnternational Conference on Education and Social Science, 3-5 Feb. 2014, Istanbul Turkey, pp.873-884.

KUYUCU, M. (2014). TV Broadcasting in Turkey: The Turkish Audience in the Frame of Uses and Gratification Approach. International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atiner Institute, 21-24 July 2014, Athens Greece, pp.5-27.

KUYUCU, M. (2014). Reyting Mecrası ve Radyo Mecrası: Üniversite Öğrencilerinin Radyo Dinleme Alışkanlıkları.1 International Communication Studies and Media Studies Congress, Kocaeli Üniversitesi, 12-15 Mayıs 2014, Kocaeli Türkiye, pp.537-560.

KUYUCU, M. (2014). Community Radio Broadcasting: Use of Community Radio for Turkish and Greek in Turkey. 7th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Atiner Institute, 14-17 April 2014, Athens Greece, pp.5-32

KUYUCU, M. (2013). The Transformation of Traditional Newspaper to New Global Media with the QR Code”. 7th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, Athens Enstitute for Education and Research, 19-22 December 2013, Athens Greece.

KUYUCU, M. (2013). Medya İş Ahlakı: Medya Endüstrisinde çalışanların Medya Endüstrisine Yönelik Değer Algısı. 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Melikşah Üniversitesi, 24-25 Eylül 2013, pp.121-156.

KUYUCU, M. (2013). Yeni Medya ve Televizyon Endüstrisi: Televizyon Endüstrisine Meydan Okuyan Sosyal Medya Platformu YouTube. Uluslararası Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 21-23 Kasım 2014, Sakarya, pp.221-228.

KUYUCU, M. (2013). Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey. 11th Annual International Conference on Business: Accounting – Finance – Management – Marketing , 1-4 July 2014, Athens Institute for Education and Research , Athens Greece.

KUYUCU, M. (2013). Social Media Marketing in Traditional Media: A Research About How Radio and TV Companies Use Social Media in Turkey. 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 20-23 Kasım 2013, pp.555-575.

KUYUCU, M. (2013). Yeni Medya ve Dijital Müzik: Yeni Medyanın Müziğin Ekonomik Yapısına Etkisi. 2.Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu Yenilikleri Keşfi, Institute of Language and Communication Studies,June 17-19, 2013, İzmir Üniversitesi, İzmir Türkiye, pp.1383-1400

KUYUCU, M. (2013). The Problems of the Minority Media: Sample of Greek Minority Media in İstanbul. 11 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, May 16-13, 2013, Atiner, Athens Greece.

Yazılan Kitap Bölümleri

KUYUCU, M. (2019). “Internet Radio Broadcasting: History Differences and Advantages in Media Industry” . Social Science I (editor: Cahit Aslan & Özlem Aydoğdu Ördem). Akademisyen Kitabevi, Ankara. ISBN:978-605-258-2, pp.115-132.

KUYUCU, M. (2019). “The History Evolution of Radio in The World on its Digital Journay”.  Academic Studiea in Social Human and Administrative Sciences-2019. Editör: Hasan Babacan & Abidin Temizer. Lype Print, Cetinje, Montenegro. ISBN:978-9940-540-70-8. , pp.53-59.

KUYUCU, M. (2019). “The Place of Media Economics In the Economic Theory”. Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences. GECE Kitaplığı, Ankara, Editör: Atilla Atik,  ISBN: : 978-605-7631-63-3  , pp.195-208.

KUYUCU, M. (2018). “Media Use in Turkey: An Update About The Media Consuption in Turkey” . Academic Studies in Social Human and Administrative Sciences (editor: Hasan Babacan & Marijan Premovic) içinde bölüm. Cetinje, Montenegro: IVPE Print. First Edition •© September 2018 /Cetinje. ISBN • 978-9940-540-33-3.

KUYUCU, M. (2018). Media Ownership in Turkey and Effets of the Relationship Between Media and Politics on Media Ownership. Culture and Society (ed. Sevil.Ü ; Gürkan,A. ; Aras, G.; Мюмюн Тахир) kitabı için bölüm. Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”. 1st Edition: December 2018, ISBN: 978-605-68150-0-3-5, ss.777.798.

KUYUCU, M. (2018). “The Concept of Mobile Journalism from Pay Telephones to Mobile Telephones” Media with its news, approaches and fractions in the new media age (Ed.Nurettin Güz&Ceren Yeğen) içinde bölüm. Peter Lang GmbH Berlin. P.167-184.

KUYUCU, M. & KIRIK, A.M. (2018). “Toplumsal Hareketler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımının Rolü”. Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar (ed. Rengim Sine & Gülşah Sarı) içinde bölüm. Literatür Academia Yayınevi.İstanbul. s.225-249.

KUYUCU, M. (2018). “Türk Kadınının Müzik Endüstrisinde Var Olma Mücadelesi Üzerine Bir İnceleme” . Her Alanda Kadın Olmak Kitabı içinde bölüm. Ed.Ümran Sevil & Ayça Gürkan., s. 309- 332. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.

KUYUCU, M. (2018).  From Monopoly to Oligoply an Update About the “Monopolization” Discussions in the Turkish Media.” The Most Recent Studies in Science and Art. Editors: Hasan Arapgirlioğlu – Atilla Atık – Salim Hızıroğlu – Robert Elliot – Dilek Atık.  The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2. First Publishing April 2018, s.1401-1418. Ankara: Gece Publishing. ISBN: 978-605-288-357-0.

KUYUCU, M. (2018). “Türk Kadınının Müzik Endüstrisinde Var Olma Mücadelesi Üzerine Bir İnceleme” . Her Alanda Kadın Olmak Kitabı içinde bölüm. Ed.Ümran Sevil & Ayça Gürkan., s. 309- 332. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

KUYUCU, M. (2017). “ Geleneksel Video Yayıncılığından Youtube Yayıncılığına Geçişte Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Youtube Kullanım Amaçları”. Medya Çağında İletişim (ed.Ali Murat Kırık). S.175-204. Çizgi Kitabevi: Konya.

KUYUCU,M. (2016). İletişim Çalışmaları 2016 . Bölüm Adı: “Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları: Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma”. S.419-452. Editör: Prof.Dr.Ziya Özgür, Prof.Dr.Aytekin İşman. Sakarya Üniversitesi Yayınları No:153, ISBN: 978-605-4735-87-7

KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Araştırmaları 3 – gözlenen toplumdan gözlenen bireye, içinde Bölüm Adı: “Türkiye’de Popüler Müzik Yorumcularının Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma.” Editör: Ali Büyükarslan, Ali Murat Korkmaz, Çizgi Yayınları, s.249-304.

KUYUCU, M. (2015). Dünyada , Türkiye’de Kadın ve Şiddet, İçinde Bölüm Adı: “Sivil Toplum ve Medya Sorunsalı: Gezi Parkı Olaylarında Medyanın Tutumu Üzerine Bir Değerlendirme”Editör: Murat Korkmaz,Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu, Yavuz TaşkıranNobel Yayınları, s.271-310.

KUYUCU, M. (2015). Bilişim Ve., İçinde Bölüm Adı: “Yakınsama Bağlamında Sayısal TV Yayıncılık Türleri Çalışma ve İş Modelleri Ve Bu Modellerde Ödeme Sistemi”Editör: Ahmet Çetinkaya & Ali Murat Kırık & Özgür Erkut Şahin Falanca Yayınları, İstanbul, s.185-219.

KUYUCU, M. (2015). Sosyal Medya Araştırmaları -2- Sosyalleşen Olgular,Bölüm adı: “Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye’de Twitter Kullanıcılarının Mahremiyet Anlayışı” Editör: Ali Murat Kırık & Ali Büyükarslan. Çizgi Yayınları, Konya

KUYUCU, M. (2015). İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter Bölüm Adı: “Web 2.0 Haçlı Seferleri Twitter ile Ana Akım Medyanın Erişim Savaşı”Editör: Selva Ersöz Karakulakoğlu & Özge Uğurlu,ss.145- 181, Heretik Basın Yayın, Ankara.

GRİGORİOU,N. & VELOUTSOU, C. (2014). Theoritical and Empirical Reflections in Marketing Bölüm Adı: “Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey” Atiner Publishing, Greece , pp.145-166.

KUYUCU, M. (2014). Global Media Researches from East to West Bölüm adı:(Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey) Atiner Publishing, Greece.

KUYUCU,M. (2014). İletişim Ve… Prof.Dr. Ersan İnal’e Armağan Bölüm adı: “Türk Medyasının Mülkiyet: Ulusal ve Yabancı Sermayenin Türkiye’deki Medya Yatırımları” Editör: Aysel Aziz & Suat Sungur ss.269- 301, Hiperlink Yayınları, Istanbul.