Atıflar

ATIFLAR (Yayınlarına Yapılan Atıflar)
KUNT Muammer, Demir Lütfi Saltuk, Tuncez Ismail Hakkı, Sahin Tahir Kemal (2020). “Smartphone addiction and its relationship with depression in university students: A Cross Sectional Study”. Euras J Fam Med 2020;9(1), pp.15-26.
EKŞİ Füsün &   Demirci, İbrahim. & Tanyeri, Hilal (2020). Problematic technology use and well-being in adolescence: The personal and relational effects of technology. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Online first publication.
ÖTÜRK, Yücel (2020). “Âlem-İ Mûsikî Dergisi Özelinde “Mûsikîşinâslar” Üzerine Bir İnceleme” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 39, Denizli, s. 379-391
GÖKBULUT Bayram (2020). The Relationship Between Sense of School Belonging and Smartphone Addication of High School Students. IJETSAR (International Journal of Education Technology and Scientific Researches). Cilt / Vol: 5 Sayı / Issue: 11 Yıl / Year: 2020 pp.160-193. ISSN: 2587-0238).
AÇIKGÖZ Lütfü Mehmet (2020). Avukatların Sosyal Medya Kullanımları ve Doyumlarının Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çağ Üniversitesi S.B.E. Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Mersin.
DÖLEKOĞLU Çiçek Celile & ÇELİK Onu (2020). Y Kuşağının Alışveriş Yönelimi. International Journal of Economic & Administrative Studies . 2020, Issue 27, p91-103. 13p.
YEGEN Ali Can (2020). Paleolitik Çağdan Bugüne:  Bir Duygu İfade Aracı  Olarak Mağara Resimlerinden Emoloji , Animoji ve Memojilere. Çağ Üniversitesi S.B.E. Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Mersin.
YILDIZ Pelin Ezgi & ÇENGEL Metin & ALKAN Ayşe (2020). Investigation of Nomophobia Levels of Vocational School Students According to Demographic Characteristics and Intelligent Phone Use Habits. Higher Education Studies; Vol. 10, No. 1; 2020. Published by Canadian Center of Science and Education. ISSN 1925-4741.
GÜZ Nurettin & YANIK Hayrullah (2020). Toplumsal Sorumluluk Yaklaşımı ve Güven Bağlamında ve Kamuoyu Araştırmaları Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi İletişi Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder). Cilt:8 Sayı:1 Mart 2020, s.298-336.
TÜRKOL Selin (2020). Bir Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Dijital Etkileyenlerin Y Kuşağı Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi. T.C. Ege Üniversitesi S.B.E. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisansı. İzmir.
ÇETİNKAYA Aysel (2020). Magazin Haberciliğinin Yeni Platformu: Instagram. Gümüşhane Üniversitesi İletişi Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder). Cilt:8 Sayı:1 Mart 2020, s.104-132.
ANBAR Adem (2020). Kuşaklar ve Kuşakların Finansal Eğilimleri. İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar kitabı içinde bölüm (ed. Zafer Gölen & Yüksel Akay Unvan & Sevilay Özer). March 2020 /Cetinje-Montenegro. ISBN • 978 – 9940 – 46 – 011 – 2. s.95- 118.
KUMCAĞIZ, Hatice, TERZİ, Özlem,  KOÇ, Bozkurt, TERZİ, Murat. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 13-39.
ARIK Avşar Işıl & KÜTÜK Şahin Birsen (2020).  Y Kuşağında Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı. Gençler ve Dijital Çağ kitap bölümü (ed.Aylin Görgün Baran & Oya Hazer & Serhat öztürk). Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları. s.21-35.
KULA Hale & AYHAN Cihan & KAÇAY Zülbiye & SOYER Fikret (2020). The Relationship Between Smartphone Addiction and Life Satisfaction: Faculty of Sport Sciences Students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 2020, 7 (1), 86-95.
ÇETİNER İbrahim Halil (2020). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının ve Sosyal İstenirlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi S.B.E. Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
ATAY Yaprak (2020). Sadakat Programlarında Verilen Ödüllerin Değer Algısı  ve Program Sadakati Üzerine Etkisi.  Hacettepe Üniversitesi S.B.E. İşletme Ana Bilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
YURDİGÜL Yusuf & ERKAN Türker (2020). 2008 Küresel Krizinde Türk Medyasının Durumu.  International of Journal Management and Social Researches Journal. Cilt7 , Sayı:13, ISSN:2148-1415.
OK Hicran (2019).  Kuşakların Çalışma Tutum ve Alışkanlıkları: Denizli İli Örneği. Pamukkale Üniversitesi S.B.E. Yüksek Lisans Tezi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi İlişkiler Programı. Temmuz 2019. Denizli.
UMAR Mohammed & WİLSON Fredrick (2019). Comparative Analysis of Social and Conventional Media Patronage among University Students: A Case Study of University of Maiduguri. International Journal of Media, Journalism and Mass Communications (IJMJMC) Volume 5, Issue 4, 2019, pp. 32-48 ISSN 2454-9479.
YÜCESOY Umut Görkem (2019). Mainstream Journalism and Nuclear Energy in Turkey: The case of Akkuyu Nuclear Power Plant. Master’s Thesis. University of Helsinki. Faculty of Social Sciences. Media and Communication Studies.
PAJO Aykut & SELVİ Murat Selim (2019). Akıllı Telefonlara İlişkin Şikayetlerin Analizi: Şikayetvar.com Sitesi Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges-Ekim/October 2019. s.34-43.
YOLCU Özgü (2019). Sosyal Medya Yönetimi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları.
ALTAN Senem (2019). İnovasyon ve Girişimcilik Arasındaki İlişkide Kişiliğin Aracılık Etkisinin X ve Y Kuşağına Göre İncelenmesi. Yıl:4 Sayı:7,  s.82–105. Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.
DEMİR Mustafa (2019). Profesyonel Futbolcu Piyasası Değeri ve Transfer Ücreti Arasındaki Değişkenliği Sağlayan Etkenlerin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi S.B.E. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yüksek Lisans Tezi.
KANAAT Emre Ender  & BÜYÜKBAKKAL Ceyda Ilgaz  & BÜYÜKBAKKAL Güven (2019). Dijital Dönüşüm ve Yazılı Basın Üzerindeki Etkileri. Turkish Studies Vol.14 Issue:7 p.3799-3817. ISSN: 1308-2140.
TEKE Kürşat Adnan (2019). Böte Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığının Alt Türler Bazında İncelenmesi. Marmara Üniversitesi S.B.F. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisansı.
PARİKESİT Ahmad Mulyana dan Bambang (2019). Manajemen Rantai Pasok: Implementasi Dan Efektivitas Media Sosial Dalam Pangelolaan Bisnis Radio (Studi pada Radio 89.6FM IRadio Jakarta). MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume 9, No. 3, Oktober 2019. Mulyana dan Parikesit 498-512.
TAHRAZ Esra (2019). Teknoloji Şirketlerinde Y ve Z Kuşağı Çalışanlar İçin Geliştirilen İnsan Kaynakları Uygulamaları. Uluslararası AR-GE Inovasyon ve Teknoloji Yönetim Kongresi – IRDITECH-2019 Bildiri Kitabı. Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-5899-52-3.
PAJO Aykut & SELVİ Murat Selim (2019). Akıllı Telefonlara İlişkin Şikayetlerin Analizi: Şikayetim.com Sitesi Örneği.  Electronic Journal of Vocational Colleges-Ekim/October 2019, s.34-43.
TUNCER Bekir (2019). Satış Temsilcilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Kuşak Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Muğla İli Örneği. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 3(5), s.14-29.
BİLGİLİ Ahmet & NART Sima (2019). Mobil Uygulamaların Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi:  X ve Y Kuşağı Karşılaştırması. 4. International Conference of Business Students 2-3 Mayıs 2019 (ICOBS’19) Bildiri Kitabı. Yalova Üniversitesi. ISBN: 978-605-69912-0-2, s.15-30.
COŞKUN, Merve (2019). “Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşaklarının Cinsiyete Göre Karşılaştırmalı Analizi”, International Journal of Academic Value Studies, Vol:5, Issue:2; pp: 271-286 (ISSN:2149-8598).
ŞAHİN Kenan (2019). Kuşaklararası Liderlik ve Değişen Liderlik Olgusu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Kişilerarası Bilimler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.
SMİTH Talitha (2019).  “Shake it Up Shekerim: Turkey’s Eurovision Experience”. MA Thesis Modern Middle Eastern Studies. Leiden University, Hollanda.
BEZİRGAN Muammer & KAYA İsmet (2019). “Digital Communications and Emoji Use in Tourism Enterprises”. Theory and Practice in Social  Sciences (ed.Viliyan Krysten, Recep Efe, Emin Atasoy) içinde bölüm. St. Kliment Ohridski University Press, Bulgaristan. pp.556-569. ISBN 978-954-07-4761-3.
HAMURCU Tuğçe Gözde (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Ortoreksiya Nervoza Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
OKUR Ali (2019). 1927-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Radyo Yayıncılığı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Ana Bilim Dalı , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ALİKILIÇ Özlem & ALİKILIÇ İnanç & ÖZER : Asuman (2019). Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma. Erciyes İletişim Dergisi Şubat 2019 Özel Sayı – Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı , 1, s.57-80. e-ISSN: 2667-5811.
ÜNAL Recep (2019). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Habercilik Deneyimi Üzerine Bir İnceleme: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği. Erciyes İletişim Dergisi Şubat 2019 Özel Sayı – Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı , 1, s.143-156. e-ISSN: 2667-5811.
OKKAY İpek (2019). “Haber Tüketiminin Dijitalleşmesi ile Birlikte Pazarlama Stratejilerinin Yeni Medyadaki Dönüşümün Açtığı Etik Sorunlar”. Dijital Çağda Habdercilik  (ed.Zafer Özdemir & Aysel Çetinkaya) içinde bölüm, s.298-308. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978 975 353 6518.
TOPRAK Özden & KOÇAK Mevlüt Can & KÜÇÜK Olgun (2019). “Ünüversite Öğrencilerinin Gözünden İnternet Haber Sitelerinin Güvenirliği”. Dijital Çağda Habdercilik  (ed.Zafer Özdemir & Aysel Çetinkaya) içinde bölüm, s.265-287. İstanbul: Der Yayınları, ISBN: 978 975 353 6518.
ARRİETTA Fernanda Gutierrez (2019). “Ondas Es Diputa: Institucionalization De La Radiodifusion En Costa Rica  (1953-1978)”.  Universiad De Costs Rica Escuela De Historia.
GÜREŞ Nuriye ; ARSLAN Seda ; YÜKSEL Cevher ;VARIŞLI Aylin ; BABAT Duygu ; GÜNDOĞDU Menekşe (2019). The Impact of Electronic Word-of-Mouth Marketing on the Generation-Y’s Intention to Buy Tourism Services. İşletme Araştırmaları Dergisi (İAD). 2019, 11(2), 905-916.
ARIK İrfan ; ÇELİK Fatih (2019). Türk Dizilerinin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Türkçe Öğrenmeye Etkisi (Kırgızistan Örneği). Journal of International Social Research . Jun2019, Vol. 12 Issue 64, p677-691. 15p.
DIREKTÖR, Cemaliye & NURI, Cahit. (2019). Personality beliefs as a predictor of smartphone addiction. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 46(3), 61-65. Epub July 29, 2019. https://dx.doi.org/10.1590/0101-60830000000195
ALTAN Beyza (2019). Nomofobi ile Aleksitimi Arasındaki İlişkide Bilinçli Farkındalık ve Üst Bilişin Aracı Rolünün İncelenmesi. İAÜ SBE Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
BAĞCI, H. (2019). Analyzing the digital addiction of university students through diverse variables: example of vocational school. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 100-109. DOI: https://doi.org/10.33200/ijcer.546326.
İBRAHİMOĞLU Zafer (2019). Digital Citizenship and Education n Turkey: Experiences , the Present and the Future. A. Peterson et al (eds). The Palgrave Handbook of Citizenship and Education (içinde bölüm). Springer Nature , İsviçre AG 2019, pp.3-17.
ALİKILIÇ Özlem & BAŞ Şule (2019). Dijital Feminizim: Hashtag’in Cinsiyeti” Fe Dergi 11, No:1 ,  s.89-111.
NAZLI Rengin Sine & AVCI Kemal (2019). “The Discourse of Turkish Press on 2016 U.S. Presidential Elections and the Inauguration of Donald Trump”. Popular Representations of America in Non American Media (Ed. Endong Floribert Patrick) içinde bölüm. IGI Global Publishing. ISBN: 1522593128  DOI: DOI: 10.4018/978-1-5225-9312-6.ch007.
SHAZHALA Md & HASSAN Azizul (2019).  Communicating Sustainability: Using Community Media to Influence Rural People’s Intention to Adopt Sustainable Behaviour. Sustainability 2019, 11, 812; doi:10.3390/su11030812.
OĞUZ Cihan (2019). Sosyal Medya Gerçekte “Bağımlılık” mıdır? Alternatif Bir Bakış. Dijitalleşen Dünyada Yeni Medya (ed. Hasan Çiftçi) içinde bölüm. İKSAD Publishing. ISBN: 978-605-7875-24-2. s.67-91.
ŞAHİN Emine & DUĞAN Özlem & BİCAL Adil (2019). 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi.  Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS). Yıl:9 Cilt:10 Sayı:17. Mart 2019. E-ISSN : 2528-9535. s.1262-1303.
SARI Gülşah (2019). Social Media and TV Metrics. Intimacy and Developing Personal Relationships in the Virtual World  (ed. Rejani Thudalikunnil Gopalan) içinde bölüm. ABD: IGI Global.
AVCI İbrahim & YILDIZ Emel (2019).  Taraftar Temelli Marka Değerinin Marka Rezonansı Üzerine Etkisi: Trabzonspor Taraftarları Üzerinde Bir Araştırma. Journal of European Theoritical  and Applied Studies (Jetas). Vol: 7 -1, s.12-32.
TÜRKKOL Fatma (2019). Alternatif Haber Dili Arayışları: Barış Gazeteciliği ve Hak Haberciliği Perspektifinden Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Haberleri. Maltepe Üniversitesi S.B.E. İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
GÜL Hasan & MAKSÜDÜNOV Azamat (2019). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları  Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Anal. izi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2): 1459-1478.
IŞIK Yusuf & KILLI Mustafa  (2019).  Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Üzerine Hatay ve Osmaniye İllerinde Bir Araştırma. Uluslararası Toplumsal Araştırma Dergisi OPUS , Yıl:9 Cilt:10 Sayı:17, s.1495-1521. ISSN:2528-9527 E-ISSN : 2528-9535.
YILMAZ Canan & TURAN Aykut Hami (2019). “İnsan Kaynakları Yönetici Adayı Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanım Amacı: Bir Devlet Üniversitesi Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 11(1) s.587-596.
YILMAZ Atakan (2019). “Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite , Sedanter Süre ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi -OPUS. ISSN: 2528-9527. Yıl:9 Cilt:10 Sayı: 17.
ŞAHİN Nevin (2019). “Dervish on The Eurovision Stage: Popular Music and the Heterogeneity of Power Interests in Contemporary Turkey.” Popular Music and Public Diplomacy (Editör: Mario Dunkel & Sina A. Nitzsche) içinde bölüm. ISBN: 978-3-8394-4558-3. Verlag Bieleld.
ÇEBİ TAŞ Beyza Havva & KIYAT DAYANÇ Banu (2019). Türk Sanat Müziğinin Dijital Müzik Dinleme Platformlarındaki Mevcut Konumu ve Pazarlama İletişimi Üzerine Bir Araştırma.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi  Cilt:12 Sayı:62 Yıl:2019, ISSN: 1307-9581, s.1204-1220.
ALİKILIÇ Özlem & ALİKILIÇ İnanç & ÖZEL Asuman (2019).  Dijital Romantizim: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma.  Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı, (1), 57-80. E-ISSN:2667-5811.
ÖNK Ürün Yıldıran (2018).  Yerli Dizilerde Kullanılan “HASHTAG”ler Üzerine Bir İnceleme. International Symposium on Communication in the Digital Age 18-19 October 2018 Mersin-Türkiye. Proceedings E-Book. ILAD Yayınları. ISBN: 978-605-81001-07.
NEGİZ Nilüfer & USTA Sena (2018).  Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma. 5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 3-5 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye, Tam Metin Kitabı. s.68-81.
ÖZKAN Ayşegül & SALEPÇİOĞLU Murat Adil (2018). Y Kuşağı Çağrı Merkezi Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 86, Aralık 2018, s. 452-464.
AKSOY Cenk (2018).  Teknoloji Kullanım Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Ölçülmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma.  Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS). Yıl:8 Cilt:8 Sayı:15.  E-ISSN : 2528-9535.  s.1111-1131.
DEMİR Fatma Nur (2018).İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Radyoya Yansımaları. Uluslararası Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü Sempozyumu.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. 15-16 Mart 2018 Kıbrıs. Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-4598-35-9. s.41-50.
YÜCEBALKAN Benan & AKSU Barış (2018). An Applicationon the Use of Facebook by Generation Z in the Context of Social Network as a Means of Virtual Communication, International Journal of Eurasia Social Sciences, Vol: 9, Issue: 34, pp. (2194-2217).
COŞKUN Sena (2018). Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetlerinde Denetim. Ankara: Adalet Yayınevi.
KADIOĞLU Zeynep Kaban (2018). Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik  Analizi (1950-2020). İnsan & İnsan Dergisi. Yıl:5 Sayı:6 Bahar Sayısı,s.100-120.
NAZ Fouzia & UDDIN Wirsha Shadid (2018). The Emergence of Online Journalism in The World. The Government: Research Journal of Political Science Vol. VII, pp.229-239.
DEMİR Seda (2018). Kuşaklar Açısından Unutulmaz Turizm Deneyimleri Algısının Satın Alma Sonrası Davranışlar Üzerindeki Etkisi. T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Edirne.
ŞENTÜRK Acar Zülfiye & TOS Onur (2018). “İkinci Düzey Gündem Belirleme Araştırması: 29 Ekim 2018 Günü Ulusal Gazeteler Örneği”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 85, Aralık 2018, s. 81-103.
BAYKAL Kemal Can (2018).Fox TV’de 24 Haziran 2018 Tarihinde Yayınlana Seçim Programının “Off The Record” İlkesinin İhlali Bağlamında İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 84, Aralık 2018, s. 155-168.
TUTGUN Filiz (2018). “Metropolde (İstanbul’da) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması” T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Yüksek Lisans Tezi.
ARSLAN Baran & NUR Erkan (2018). Teknolojinin Yeni Çocuğu: K Kuşağı. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt:6 Sayı:15 s.329-347. Kasım 2018.
YENİÇIKTI Nagihan Tufan (2018). “Convergence and Public Relations. “Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices” kitap içinde bölüm (ed. Bayram Oğuz Aydın – Emine Şahin ve Özlem Duğa. Berlin: PeteR Lang Publications. ISBN: 978-3-631-76675-0.
BİRSEN Özgül (2018). Transforming Radio , changing listener. European Journal of Interdisciplinary Studies Journal. September-December 2018 Volume4, Issue 3. ISSN 2411-958X (Print), pp.39-44.
KARATAY Serkan (2018). Hipperconnectivity Kavramı Bağlamında Mobil Sosyal Medya Uygulamaları: Nomofobi ve Fomo Rahatsızlıklarına Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi S.B.E. Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
ÇETİNKAYA Ahmet & KIRIK Ali Murat (2018).  “The Reflection of Smart Phone Usage on Social Life in the Scope of Technological Determinisim” . Media with its News Approaches and Fractions in the New Media Age  içinde bölüm (ed. Nurettin Güz and Ceren Yeğen).
KÖSEDAĞ Mehmet Sena (2018). “New Media and The Transformation of Local Media: A Mixed Research about Turkey”. Media with its News Approaches and Fractions in the New Media Age  içinde bölüm (ed. Nurettin Güz and Ceren Yeğen).
KONAN Necdet & DURMUŞ Emine & BAKIR Ağıroğlu Aslı & TÜRKOĞLU Duygu (2018). The Relationship between Smartphone Addiction and Perceived Social Support of University Students’. International Online Journal of Educational Sciences, 2018, 10 (5), 244-259.
TAŞ ÇEBİ Beyza Havva (2018). Türk Sanat Müziğinin İnternet Üzerinden Pazarlanması ve Türkiye Müzik İşletmeciliği Ortamındaki Yeri. T.C. Haliç Üniversitesi S.B.E. Türk Musikisi Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Türk Musikisi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
KILIÇ Deniz & ATEŞGÖZ Kenan & COŞKUN Engin (2018). Vatandaş Gazeteciliğine Haber Yapım Süreçlerine Etkisi: Esgazete Örneği. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 18-19 Ekim 2018 Mersin. Bildiri Kitabı, ISBN 978-605-81001-0-7
ŞENTÜRK Zülfiye Acar & ŞAHİN Emine (2018). Gündem Oluşturma Teorisi Bağlamında Özel Günleri Konu Alan Reklamların Analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research Journal, Volume: 4(4), 2018.
ÖNK Yıldıran Ürün (2018). Yerli Dizilerde Kullanılan “Hashtag” ler Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 18-19 Ekim 2018 Mersin. Bildiri Kitabı, ISBN 978-605-81001-0-7.
KURT Elif & EKŞİ Deniz & GÜRGAN Uğur (2018). Lise Öğrencilerinde Cep Telefonu Bağımlılığı ve Nomofobinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.ULEAD 2018 Congree.VIII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 09-10 Mayıs 2018 Manisa Türkiye. ISBN: 978-605-82193-3-5 .
KÖSEALİ Gamze (2018). Bugünün Z Kuşağı Olarak Bilgi Profesyonellerinin Nitelikleri. III Uluslararası Bilgi ve Beceri Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi: Bildiriler. 10-12 Mayıs 2018 Ankara. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınları: 05. ISBN 978-605-136-375-2.
İLHAN Erol & GÖRGÜLÜ Aydoğdu Adalet (2018). Türkiye’de YouTube Yayıncılığı ve YouTuber Olmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:47 Güz 2018. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi. E-ISSN: 2147-4524, s.141-166.
DİNÇER Hasan & YÜKSEL Serhat (2018).  Finansal İktisat. Ankara: Orion Kitabevi.
AYDOĞAN Sibel & PEKTAŞ Eroğlu Güzide Öncü (2018). Mobil Uygulamaların Satın Alma Davranışına Etkisi: Y Kuşağı Gençleri Üzerine Kalitatif Bir Araştırma” . The Journal of Academic Social Sciences , Yıl:6 Sayı:82, Kasım 2018, s.363-368.
ALBAHCTEN Özlem Berk & GÜRÇAĞLAR Şehnaz Tahir (2019). “Perspectives on Retranslation Ideology, Paratexts, Methods”.  Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017. ISBN: 978-1-138-57144-0.
YAZICI , Fikret (2018). Radyo Programlarında Reklam Kullanımı: Program Yapımcısı Perspektifinden Radyo Reklamlarının Değerlendirilmesi. Journal of International Social Research . 2018, Vol. 11 Issue 59, p1251-1261. 11p.
UĞURLU Elif Gizem & ANIL Ebru (2018). Ekonomi Dergilerinin İçerik Üretiminde Emeğin Cinsiyeti. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri  Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi e-Kurgu. Cilt:26-Say:3, ISSN:1309 – 3487- Ekim 2018, s.133-146.
KIRIK, Ali Murat & Köyüstü, S. (2018). Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi – Cilt:6 –  Sayı:2 – Eylül 2018, s. 1497-1518.
TAŞ Beşra (2018). “Parental Dıvorce And The Importance Of Fathers’ Roles In Chıldren’s Lıves”. In book: Parental Dıvorce And The Importance Of Fathers’ Roles In Chıldren’s Lıves Publisher: Gece Kitaplığı Yayınevi.
BAĞCI Hakkı & PEKŞEN Muhammed Fatih (2018).  “Investigating The Smart Phone Addictions Of Vocational School Students From Different Variables”. MOJET Malaysian Online Journal of Educational Technology. 2018 (Volume 6 – Issue 4 ), s.40-51.
ARKLAN Ümit & KARTAL Nurullah Zafer (2018). “Y Kuşağının İçerik Tüketicisi Olarak YouTube Kullanımı: Kullanım Amaçları, Kullanım Düzeyleri ve Takip Edilen İçerikler Üzerine Bir Araştırma” e-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Cilt:6 Sayı:2 , Eylül 2018, s.929-964.
HALA Najwan Sabeh & AHMAD Suhaimi Baharudin  & ROSNI Abdullah (2018). “Web 2.0 applications usage: A comparative study between Erbil and Istanbul”. International Journal of Advanced and Applied Sciences. 5(3) 2018, Pages: 82-88.
GEZGİN Ulaş Başar (2018). “An invitation to critical social science of big data: from critical theory and critical research to omniresistance”. October 2018. AI & Society Journal Springer Professinal Publishing. DOI: 10.1007/s00146-018-0868-y
TÜRTEN Elif (2018). “Yüksek Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medyada Mahremiyet Algısı: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği”. Akdeniz İletişim Dergisi Kasım 2018. s.143-162, DOI: 10.31123/akil.460160
GÖRGÜLÜ, Adalet. (2018). Etik Kavramı Çerçevesinde İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Magazin Medyasına Yaklaşımı. Journal of Turkish Studies. 13. 683-703. 10.7827/TurkishStudies.13584.
AKTAN, Ercan. (2018). Evaluation of Usage Motivations and Instagram Following Behaviors of Instagram Users. Ajit-e Online Academic Journal of Information Technology. 9. 127-146. 10.5824/1309-1581.2018.3.008.x.
ALBACHTEN Özlem Berk & GÜRÇAĞLAR Tahir Şehnaz (2018). Perspectives on k Üniversitesi S.B.E. Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora Tezi, s.155. Ankara.
KARADAĞ Gökmen & ALGÜL And (2018). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Genel Televizyon / Tematik Televizyon İzleme Alışkanlıkları. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC. ISSN: 2146-5193, October 2018 Volume 8 Issue 4, p.708-724.
ARSLAN  Kahraman & BAYCAN Pelin (2018). Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Sosyal Medya Etkisi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma” . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 17 Sayı:33 Bahar 2018/1 , s.269-296.
SUİÇMEZ Mehmet (2018). Oyun Olmaktan Çıkarak Endüstrileşen Futbolun Televizyonla İlişkisi. The Journal of Academic Social Science ASSOS Journal – Yıl.6 – Sayı:75, Ağustos 2018, ss. 551-559.
GÖKSÜ Oğuz & USTAKARA Fuat (2018). Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Web Sitelerinin Diyaloğa Dayalı İletişim Açısından İncelenmesi.  16th International Symposium Communication in the Millennium, Nisan 2018, Eskişehir.
GÖNCÜ Semih (2018). Kullanımlar ve Doyumlar Çerçevesinde Y Kuşağının Whatsapp Kullanımı Üzerine bir İnceleme. TRT Akademi Dergisi. Cilt:3, Sayı:6, Temmuz 2018,”Ekran Kültüsü Özel Sayısı”, s. 590-612.
ARGAN Metin & ÖZGEN Caner & YETİM Gözde & ÇAKIR Kadir (2018). “Futbol Haberlerinde Metafor Kullanımı: Türkiye’deki Gazetelere Yönelik İçerik Analizi”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 71, Haziran 2018, s. 321-333
GAYRETLİ Gökçe & TUNÇKOL Recep (2018). “A Consumption Tool in Sport: Buying Sport Channel in Digital Television Platforms”  International Journal of Science Culture and Sport, June2018, 6(2), ISSN: 2148-1148 , DOI: 10.14486/IntJSCS740
ALGÜL And (2018). Sosyal Ağ Kullanıcılarının “Abartılı Paylaşım” “Benlik Sunumu” ve Mahremiyet Tüketimleri. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi • Cilt 13, Sayı 49, Ocak 2018, ISSN 1300-0845, ss. 21-44 DO1: 10.14783/maruoneri.vi.322970
KAPLAN Berna & ÇARIKÇI İlker (2018). İş Dünyasındaki Jenerasyonlar:  X, Y ve Z Jenerasyonu Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (04), s.25-32.
SABEH Hala Najvan & BAHARUDİN Ahmad Suhaimi & ABDULLAH Rosni (2018). Web 2.0 applications usage: A comparative study between Erbil and Istanbul. Web 2.0 applications usage: A comparative study between Erbil and Istanbul
KOŞAR Didem (2018). Öğretmen Adaylarının Cep Telefonu Kullanımına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 11, Sayı:55, Şubat 2018. Issn: 1307-9581.
AGIUS Christine (2018). The politics of identity: Place, space and discourse. Editor: Christine Agius and Dean Keep. “The Queer common: Resisting the Public at Gezi Park and Beyond” by Paul Gordon Grammer. Publisher: Manchester University Press. ISBN: 978-1-5261-1024-4
KUMCAĞIZ Hatice (2018). Quality of Life as a Predictor of Smartphone Addiction Risk Among Adolescents. Tech Know Learn (2018). https://doi.org/10.1007/s10758-017-9348-6. Springer Netherlands, Print ISSN: 2211-1662
BECAN Cihan (2018). Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi akademia 2018, Cilt (Volume): 5, Sayı (Number): 3, s.238-256, ISSN:1308-3198
KALAMAN Sefer (2017). Alternatif Bir Katılım Örneği Olarak Radyo Yayıncılığının Önemi: Bozok Üniversitesi Radyo Yayıncılığı Modeli/Önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 10 Sayı:51 , Issn: 1307-9581, s. 1039-1046.
WARDHANİ Hesti Kusuma (2017).  Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjama Imu. Jejak Sejarah Perkembankan Pertelevisian di Indonesia. Malang.
SANAL Yasemin & ÖZER Ömer (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Değerlendirmesi”, Mediterranean Journal of Humanities, VII/2 (2017) , s.367-377.
ÖZTÜRK Bahar (2017). Radyo Yayıncılığının Dijitalleşmesi ve Radyo Dinleyicisinin Dönüşümü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
BIKMAZ Zülfiye (2017). Sağlık Bölümü Öğrencilerinin Mobil Güvenlik Farkındalığı ve Dijital Veri Güvenliği Farkındalıklarının Belirlenmesi” , Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 2017, 1(1):22-30.
YÜCEL Volkan (2017). Siber Alan ve Gerçekliğin Gençler Üzerinde Gündelik Sosyal Regülasyonu: Facebook. TRT Akademi Dergisi Cilt:2 Sayı:4 , s. 507-523. ISSN 2149-9446
TÜRKOĞLU Semih Hülya (2017). Medya Ekonomisinin Teorik, Yönetim ve Teknolojik Yönleri (2017). Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi 2 (8), s.90-95
OLGUN Koray Cem (2017). “Neoliberal Politikalar Ekseninde Medyanın Dönüşümü”. Sosyolojik Düşün.  Cilt:2 Sayı:2 , Aralık 2017, s.22.28.
ARABACI Leyla Baysan & TAŞ Gülsenay & KAVASLAR İbrahim & DİKMEN Merve & TEKE Cemiler (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Kişilerarası Duyarlılıkları ile Facebook Bağımlılıkları Arasındaki İlişki. Bağımlılık Dergisi , Cilt:18 , Sayı: 3.
DURMUŞ Hasan & DEMİREL Baki (2017). Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi ve Süper Lig Takımlarının Sportif ve Mali Başarıları Üzerine Bir Uygulama. İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 83, Eylül 2017.
ERTEKİN İrfan & ILGIN Özlem Hicran & YENGİN Ataman Didem (2017). “An Institutional Management Crisis Research In Social Media: Soma Case”. Communication and Technology Congress – CTC 2017 – November 2017 – Turkey, Istanbul, pp.144-152.
ÖZDEMİR Seyhan & AKÇAKANAT Tahsin & İZGÜDEN Dilruba (2017). “İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 19, ss.125-136.
ALYAKUT Ömür (2017). Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 19, Sayı: 2, Aralık 2017, s.209-234
SÜMER Erendağ Fulya (2017). “Sosyal Medya Kullanım Pratikleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma” . Global Media Journal TR Edition, 8(15), s.
UMUTLU Selin & EPİK Tekin Meryem (2017). “Y Kuşağının İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Araçlarının Etkisi ve Konuya İlişkin Bir Araştırma” 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi / 19-22 Ekim 2017 / Kemer.
YUKARUC Umut (2017). “A Constructivist Approach to Popular Culture and Foreign Policy: The Case of Turkey and Valley of Wolves: Ambush”. Submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia . School of Politics, Philosophy, Language and Communication Studies.
SARI Gülşah (2017). Türkiye’de Özel Televizyon Yayıncılığının Gelişimi ve Medyanın Mülkiyet Yapısı. Ulakbilge Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5 , Sayı:18, s.2087-2096.
ÖZKAN Gökçen (2017). Küresel Eğilimler Doğrultusunda İşin Geleceği: Y Kuşağının Geleceği ve Kamu İstihdam Kurumlarının Rolü. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumları Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara.
CİVELEKER Merve (2017). Türkiye’de 2002 Sonrası Basında Yaşanan Dönüşüm: 2002-2015 Seçim Dönemlerindeki Yayınların Karşılaştırılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi S.B.E. Medya ve İletişim Tasarımları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Mayıs 2017.İstanbul.
UMUTLU Selin & TEKİN İPEK Meryem (2017). Y Kuşağının İş Arama Sürecine Sosyal Medya Araçlarının Etkisi ve Konuya İlişkin Bir Araştırma. 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi / 19-22 Ekim 2017 / Kemer
KALAYCI Sümmeya & KÖKÇEL Elif (2017). Y Kuşağının Teknoloji ile İlişkisi: Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:1 Sayı:1, s.79-98.
BONINI, Tiziano (2017). Twitter or Radio Revolutions? The Central Role of Açık Radyo in the Gezi Protests of 2013. Westminster Papers in Communication and Culture, 12(2), pp. 1–17,Published 16 June 2017.
ŞAHİN, Nur Neşe & DOĞDUBAY, Murat (2017). “Measurement The Consumption Trends of Values and Considerations of Producing Consumer İn Food Beverage Sector By Values, Attitudes and Lifestyles System Scale (Vals-2) The Sample of Balıkesir Province”, ECOFURUM Journal, Volume:2 , Issue: 3 (13).
GÜRCAN, İbrahim Halil & Kumcuoğlu, İpek (2017). “Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Haziran 2017, Sayı:17, ISSN:1304- 3846, s.149-164.
BİÇER, Serkan & ERTAN, Tülay (2017). “Arafta Kalan Gençlik:Arsız Bela Hayranları Üzerine Etnografik Bir Çalışma”. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi E Kurgu, Cilt:25 Sayı:3 , Haziran 2017, ISSN: 1309-3487,s.96-119.
ANAGNASTOPOULOS, Nikodemos (2017). Culture and Civilization in The Middle East. First Published in 2017, New York: Routledge.
ALTINTAŞ Meryem (2017). İnternet Medyası ve Şiddet: İnternette Sunulan Şiddet Haberlerinin Toplum Üzerine Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi “akademia” 2017 Cilt (Volume): 5, Sayı (Number): 1, (182-192), s. 182-192. ISSN:1308-3198.
İLHAN Erol & AYDOĞDU Görgülü Adalet (2017). Magazin Gazeteciliği ve Etik Anlayışı. International Journal of Social Sciences and Education Research. Vol. 3(5).s. 1507-1520.
ERDEM Beste Nigar (2017). Medyadaki Mülkiyet İlişkilerinin Yereldeki Dönüşümü Haber Medya Grubu Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7235 Number: 61 , p. 337-362, Autumn III 2017 , s.337-362.
Demirel, H. & Durmuş,H. (2017). Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi ve Süper Lig Takımlarının Sportif ve Mali Başarıları Üzerine Uygulama. İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı: 83 Eylül 2017,s.84-93.
ALYAKUT, Ö. (2017). Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 19, Sayı: 2, Aralık 2017, 209-234.
DURSUN Davut (2017). Türkiye’nin Görsel – İşitsel Medya Politikası. Liberal Düşünce Dergisi. Sayı:86, s.97-125.
KARADUMAN Murat (2017). Değişen Gazetecilik ve Yeni Haber Türleri. Current Debates in Public Relations , Cultural & Media Studies içinde Ed. Emrah Doğan & Ercan Geçgin, Aralık 2017, Londra: IJOPEC Publication, s.131-146 , ISBN: 978-1-912503-10-0.
ARSLAN Berna & ARSLAN Ayhan (2017).Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Yerel Basın ve Kadın Çalışanlar. Current Debates in Public Relations , Cultural & Media Studies içinde Ed. Emrah Doğan & Ercan Geçgin, Aralık 2017, Londra: IJOPEC Publication, s.217-237 , ISBN: 978-1-912503-10-0.
SEVER Ramazan & AYDIN Mesut & KOÇOĞLU Erol (2017).Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi. İçinde “Sınıf Dışı Öğretim Teknikleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi” 13. Bölüm. Ankara: Pegem Akademi.
SALTİK, Rabia (2017). “Sosyal Medyayla Değişen Mizah Anlayışı: İnternet Memes”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
YAZICI, Nazlı (2017). “Sosyal Medyada Hikaye Anlatıcılığı”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
LENA Funda (2017). “Cultural Diversity in The Music Industry in Turkey” PhD Thesis in Communication, İstanbul Bilgi University Graduate School of Social Sciences.
BAYCAN Pelin (2017). Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerine Sosyal Medyanın Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series.
ÇAĞLAK Engin (2016). Bu Toprakların İletişim Tarihi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
YEĞEN Ceren (2016). Yeni Medyanın Gündelik Yaşama Etkileri: “armut.com” ve “evebirilazim.com” Örnekleri ile Çevrimiçi Hizmet Satın Alma Pratiği. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016, Cilt:4 Sayı:2 , s. 81-103. ISSN: 2147-7655 – e-ISSN: 2149-4622
AKIN Murat (2016). Measuring Spectator – Based Brand Equity In Turkish Professional Soccer Clubs. International Review of Management and Business Research Journal. December 2016 Vol. 5 Issue 4, pp.1321-1344.
BÖRÜ Elber Deniz & YURTKORU Serra (2016). Yeni Kuşakların İş Tarzları Üzerine Ölçek Geliştirme Çalışması. IV.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016, s.64-69.
YÜKSELTÜRK Erman (2016). BT Öğretmen Adayları K-12 Seviyesinde Bilgisayar Programlama Eğitimi Hakkındaki Seminere Neden Katılmak İster?. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium. 16-18 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı , s. 216-222 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Rize.
KERSE, Gökhan (2016). Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi:  Kamu Kurumlarındaki X ve Y Kuşağı Karşılaştırılması. Business & Management Studies: An International Journal, Vol.:4 Issue:1 Year:2016, ss.1-23.
GÜLSÜM, Çakır (2016). Construction, Presentation and Consuption of Individualism in Social Media. Journal of Media Critiques [JMC], P-ISSN: 2056-9785, s.85-94.
AKYOL, Ayşe (2016). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları ile Satın Alma Niyeti ve Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişki. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss.8-26-29-31.
SİLSÜPÜR, Özer (2016). Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter’ın Kullanımı: 07 Haziran 2015 Genel Seçimi Üzerine Bir Çalışma .Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:4, Sayı:2 , Eylül 2016, s.725-747.
SOYDAN Ersoy (2016).  Radyonun Demokratikleştirilmesinde Yeni Bir Olanak: İnternet Radyoculuğu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi – Sayı 42 / Bahar 2016. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. E-ISSN: 2147-4524.
AVŞAR-  ATAY, Tülay (2016). Sosyal Medya ve Çocuklar: ‘Düşük Kullanım Düşük Risk’.  Sosyal Medya Araştırmaları -3- gözlenen toplumdan gözlenen bireye içinde Editör: Ali Büyükarslan & Ali Murat Kırık, s.189-209, Konya: Çigi Yayınları,
ATABEK Aslıhan (2016). Yeni Medyada İllüstrasyon ve Fotoğrafik İnvazyon: Lucas Levitan. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – Tojdac. Volume:6 Issue:2 , April 2016, s.74-81.
ARSLAN Şerif (2016). Yerel Politikacıların Sosyal Medya Kullanımı: Büyükşehir Belediye Başkanlarının Günlük Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9 Sayı:42, Şubat 2016, s.1374-1390.
TATLIOĞLU Kasim (2016). “Okul Başarısızlığının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme : Sorgun ilçesi örneği” . (An appraisal on the reasons of school failure: The sample of the Sorgun province). I Uluslararasi Bozok Semp., 5 -7 May 2016, 3 cilt ss. 6-23, Yozgat.
ERŞANLI, Banu (2016). Sundies’den TRT’ye, MTV’den Youtube’a: Video Müzik Kliplerinin Tarihsel Gelişimi. 1.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Bildiri Kitabı, 24-25 Mart 2016,s: 104-112.
GÜZEL, Ebru (2016). “Dijital Kültür ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü:”Dijital Habitus”. E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:4 Sayı: 1 ,Mart 2016.
MERCİMEK, Barış,  DULKADİR YAMAN, Nihal  KELEK Aydın, ODABAŞI H. Ferhan (2016). “Dijital Dünyanın Gerçeği: Troller”  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt6 Sayı:1 , s.67-77.
DUMANLI KÜRKÇÜ, D. &  KÜRKÇÜ , C. (2016). Mühendislerin Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Kullanım Alışkanlıkları. Journal of Yaşar University. Cilt:11 Sayı:41 , s. 1-15
ÇAKIR , Sedat (2015). Medya Kuruluşlarında İtibar Yönetimi ve Medya Kuruluşlarının İtibarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
UYSAL , Şener (2015). İşletme Yönetiminde Güncel Bir Yaklaşım; Y Kuşağı Kamu Personelinin Özellikleri ve Kurumsal Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Kongresi (ICEB’15) Bildiri Kitabı, 10-14 Haziran 2015 Gostivar Makedonya. E-ISBN: 978-975-8628-40-7, s.436-451.
COŞKUN Mesut (2015).  Sayısal İletişim Teknolojileri Bağlamında TV Haberciliği. “Yeni Medya Çağında Televizyon” içinde bölüm (ed. Sedat Özel). İstanbul: Derin Yayınları.
ÖĞÜÇ, Çağdaş (2015). İletişim Şekli Olarak Protest Müzik: Blues Örneği . Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. KKTC: Lefkoşa.
YILMAZ Gülşen, YILMAZ Hakan, ERBAY Muhabbet (2015). The Use of Facebook as a Social Media by Political Parties in the June 7 Election in Konya. International Journal of Social , Behavioral, Educational, Economic , Business and Industrial Engineering , Vol. 9, No:9 ,pp.3287-3293.
GÜZEL Ebru (2015). Digital Marketing in Turkey and The Generation Y Consumer Behaviour in Social Media : A University Sample. International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-6992 :: 05(03):507–522.
TAŞAR Selçuk Emin (2015). Aslında Neyi Konuşuyoruz: Türkiye’de Cami Tartışmalarına (2009-2013) Yönelik Bir Söylem Analizi. Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
ÖZTUNÇ Mustafa (2015). “Yeni Medya ve Etik”. İletişim Çalışmaları-2015 içinde bölüm (ed. Ziya Özgür & Aytekin İşman). Sakarya Üniversitesi Yayınları.
GENÇ Yunus Emre (2015). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Bunun Satın Alma Davranışlarına Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İzmir
ÖZCAN,A. (2015). “ 1945-1960 Türkiye’sinde Basın İktidar İlişkileri ve 27 Mayıs 1960 Darbesinde Basının Etkisi” , (ed: Tolga Yazıcı) 1946’dan Günümüze Medya ve Siyaset (içinde), s.91-116 , İstanbul: Volga Yayıncılık.
ALTUNBAŞ, H. & DİKER, E. (2015).  Corporate Reputation Management and Social Media: An Analysis on Facebook Acounts of The Most Valuable 5 Brands In Turkey. Akademia, 4/2, pp.40-54.
GÖNENÇ, Ö. (2015).  Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı Twitter Ve Blog İncelemeri. International Trends and Issues in Communication & Media Conference 2015 – September 2-4, 2015, St. Petersburg, Rusia, Bildiri Kitabı, s. 571-586.
KALKAN, A. ;  BOZKURT, Ç. ; SARI , S. (2015).  Y Kuşağının Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medyanın Etkisi, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiri Kitabı, 8-10 Ekim 2015 Erzurum Atatürk Üniversitesi.
USTAKARA, F. & TÜRKOĞLU, E. (2015).  Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer 2015, s. 939-958, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8366 ISSN: 1308-2140, Ankara
YÜCETOKER, İ. (2015). Türk Sinemasında Kullanılan Klasik Müziklerin Duygudurum Değiştirmesi Açısından İncelenmesi,  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi,  Sayı:13 , Haziran 2015.
ÇALIŞIR, G. (2015). Kişilerarası İletişimde Kullanılan Bir Araç Olarak Sosyal Medya: Gümüşhane  Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma,  E-Journal of New World Science Academy (NEWSA-Hummanities) , Temmuz 2015, ISSN:1306-3111/1308-7320.
TEMEL, F. & ÖNÜRMEN, O. & UTKAN, O. (2015). Reporting of Settlement Process ın Turkish Press. Akdeniz İletişim , Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Haziran 2015, Sayı:23, ISSN 1304 3846, s.62-78.
ÇAM Aydın & YÜKSEL İlker Şanlıer (2015). Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşık. Neoliberal Muhafazakar Medya içinde (Editör: Uraz Aydın), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, s.66-102.
SARAN Ceren (2014). Medyada Mülkiyet İlişkileri: AKP Döneminde Medya Sahipliğinde Yaşanan Değişimler, 1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Kocaeli Üniversitesi , İletişim Fakültesi, s.355-370.
SUYONO Renata & HANATHASİA Mirana (2014). “Analysis of Public Relations Model’s Utility In Public Diplomacy Activities Via Twitter” . Journal Communication Spectrum , Vol. 4, No:1 February 2014.
AZİZ Aysel (2014). Taksim Gezi Parkı Eylemlerinin Siyasal Aktörler ve Siyasal İletişim Açısından Değerlendirilmesi , Aysel Aziz & Suat Sungur (ed) Prof.Dr. Ersan İlal’e Armağan, İstanbul: Hiperlink Yayınları, s.31-60.
ATILGAN Semra (2014). Monopoly and Competition, 2014 ISIS- Paris International Multidisciplinery Academic Conference , Fransa.
KARAHİSAR Tüba (2014). İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve İş Yerlerinde Çalışan Mahremiyeti , Dijital İletişim Etkisi – Digital Communication Impact Konferansı Bildiri Kitabı , 16-17 Ekim 2014 , İstanbul Ticaret Üniversitesi.
ÇALIŞIR Gülsüm (2014). Sosyal Medyada Benlik İnşası Sunumu ve Tüketimi, Digital Communication Impact Konferansı Bildiri Kitabı , 16-17 Ekim 2014 , İstanbul Ticaret Üniversitesi , s.181.
SARAÇ Gürsan Ali (2014). Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Mesleki Alanlarına Göre Popüler Müzik Örneklerini Seslendirme Yorumlayabilme Düzeylerinin İncelenmesi, Muğla Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:1 , Sayı:1, Mayıs 2014.
AZİZ Aysel (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı – Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları, s.220.
ONGUR Övünç Hakan ve DEVELİ Orkun Tevfik (2013). Bir Alt Kültür Olarak Türkiye’deki Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi , 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi – Yeni Toplumsal Yapılanmalar:Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar,  Bildiri Kitabı , 02-05 Ekim 2013 Muğla, s.158.
TURAN Oğulcan Mehmet (2013). Televizyo Haberlerinde Mobese Görüntülerinin Kullanımı: Yeni Bir Tür mü? Kaynak mı?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.Konya.
DARENDERELİ Abdülvahip (2013). Görsel – İşitsel Medya Özgürlüğü Uluslar Arası Düzenlemeleri , İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , Sayı:37 – Güz 2013, s.268-307.
BAYTAR Orhan (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış. Konya: Çizgi Kitabevi, s.308.
AZİZ Aysel (2012). Radyo Yayıncılığı. Ankara: Nobel Kitap. s.217-218 , s.307-310.
KONYAR Hürriyet (2011). Türkiye’de Medya Endüstrisi ile Kurulan ‘Kültürel Farklılıklar’ . Ankara: Ütopya Yayınevi , s.86.
KARAKOÇ Enderhan (2007). Medya Aracılığı ile Popüler Kültürün Aktarılmasında Toplumsal Değişkenlerin Rolü , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı Doktora Tezi, s.107.
YILDIRIM Ali (2014). Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter: T.C. Sağlık Bakanlığı Örnek İncelemesi. E-Gifder,Cilt:2, Sayı:4, s.237.
ARICI  İsmet (2014). Güncel ve Popüler Müzik , Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ders Notları, Marmara Üniversitesi ,İstanbul, s.60.
AKIN, Altuğ (2010). “Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Monografik Bir İnceleme” , İletişim: Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,  8(2),s.115-132.
KARAHİSAR Tüba (2009). Medya ve Kültür: Karaelma 2009. Editör: Nurçay Türkoğlu & Sevilen Toprak Alayoğlu, içinde “1998-2008 Yılları Arasında Türk Müziğinde Yozlaşmanın TRT ve Özel Televizyonlardaki Seyri”. Barkod:
9786058913417, Ankara: Can Matbaacılık.