Verdiği Dersler

 Basın İşletmeciliği

Basın işletmelerinin yönetimsel kademelerinin incelendiği derste basın işletmesi kavramı ve bileşenleri, basın işletmelerinin tarihçesi ve bir basın işletmesinde yer alan birimlerin uygulamalı bilgileri verilmektedir. Basın İşletmelerinin kuruluş çalışmaları fizibilite. Basın İşletmelerinde işletme fonksiyonları ve yönetim fonksiyonları, örgütsel yapılar, finans fonksiyonu ve pazarlama fonksiyonu. Basın işletmelerinin pazar yapısı Türk basın tarihi örnekleminde geçmişten günümüze incelenmektedir.

Medya Ekonomisi

Medya ekonomisini tanımı ve kavramın tarihçesi.  Medyanın ekonomik yapısını belirleyen faktörler nelerdir? Medya ekonomisinin genel ekonomiden ne tür farkları vardır. Yazılı basın, radyo, televizyon ve yeni medyanın ekonomik yapısı ve bu mecraların ekonomik yapılarının birbirlerinden farkları. Türkiye medyasının liberalleşme tarihi ve sonrasında yaşanan holdingleşme süreci. Medyanın özellikle 1980 yılından sonra endüstrileşme ve holdingleşme sürecinde yaşadığı değişimler. Medya ekonomisinde piyasa türleri, oligopolleşme, tekelleşme, yoğunlaşma oranları. Türkiye’de günümüz medyasında yaşanan ‘çapraz holdingleşme’ konusuna özel vurgu yapılarak dünya ve Türkiye’den örneklerle incelenmektedir. Radyo, televizyon ve yazılı basının 1980 den günümüze gösterdiği ekonomik performans ve mecraların medya ekonomisinde sahip oldukları pazar payları ile mecraların ekonomik analizi incelenmektedir.

Medya İşletmeciliği

Basın işletmesi ve medya işletmesi kavramları medyanın mülkiyet yapısında yaşanan tarihsel dönüşüm süreçlerine referanslar yapılarak incelenmektedir. Medya işletmelerinde yönetim fonksiyonları ve bu fonksiyonların diğer endüstrilerden ayrışmasına etki eden faktörler. Medya işletmelerinde yaşam eğrileri incelemesi, medya işletmelerinde strateji geliştirme ve ‘karar verme’ mekanizması,  medyada SWOT analizi nasıl yapılır. Türk Medyasının mülkiyet ve ekonomik yapısının tarihsel gelişimi 1980 öncesi ve 1980 sonrasında ki gelişmeler ışığında incelenmektedir.  Medya endüstrisinden yaşanan olaylara referanslarla işlenen derse katılanlara vak’a analizleri (case study) verilerek sektörü daha yakında anlaması amaçlanmaktadır.

Radyoda Program Yapımı

Radyo mecrasının tarihçesi. Radyo programcılığının 1920’lerden günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler. Radyoda program nasıl hazırlanır? Program hazırlığında dikkat edilmesi gereken aşamalar. Radyo program türleri ve bu program türlerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler. Radyo programının başarısını etkileyen dâhili ve harici faktörler. Radyo programında akış nasıl hazırlanır? Program teklifi nasıl hazırlanır? Radyo programı hazırlanırken metinler nasıl yazılır, kurgu montaj nasıl yapılır?

Radyo Uygulamaları

Bu derste radyo mecrası ile ilgili kavramsal bilgiler verilmekte ve konular günümüz radyo pazarı ile ilişkilendirilmektedir. Radyo yayıncılığının geçmişten günümüze gelinirken yaşadığı değişimler, radyonun işlevlerinde yaşanan değişimler. Radyonun propaganda aracından müzik kutusuna dönüşüm hikâyesi. Radyo kanallarında format kavramı, radyoda format türleri ve özellikleri.  Radyoda müzik seçimi, radyo işletmelerinin organizasyon yapısı. Radyo işletmelerinde birimler ve özellikleri. Radyoda reyting kavramı, radyo reytingleri nasıl ölçülür?  Radyo mecrasının internet ile yakınsaması, internet ve radyonun buluşması, geleceğin radyo formatları ve internet.

Medya Pazarlaması

Medya işletmeleri pazarlama fonksiyonunu nasıl kullanıyor? Medya pazarlamasının diğer endüstrilerden farkı nedir? Radyo, televizyon ve yazılı basın işletmeleri medya endüstrisinde farklılaşmak için hangi pazarlama stratejilerini kullanıyor. Medya işletmeleri için medya pazarlama planı nasıl hazırlanır? Medya işletmelerinde geleneksel medyada pazarlama fonksiyonu, internet pazarlaması ve  sosyal medya pazarlaması uygulamaları. Endüstride faaliyet gösteren radyo, televizyon ve yazılı basın işletmelerinin kullandığı pazarlama planlarının örneklerle açıklandığı derste rekabetçi bir pazar yapısında farklılık yaratmak isteyen medya işletmelerinin pazarlama fonksiyonunu nasıl uyguladığı aktarılmaktadır.

Televizyonda Program Yapımcılığı

Televizyonda program yapımında yer alan birimler, kişiler ve görevleri.  Televizyon programcılığında yapım süreci. Planlama, hazırlık, yapım aşaması ve yapım aşaması sonrası. Televizyon program türleri, metin türleri ve özellikleri.  Televizyon programlarının anlatı özellikleri.  Televizyonda röportaj, tartışma, belgesel, müzik, spor programları ve özellikleri. Tematik televizyon programcılığı ile ana akım televizyon programcılığının farkları.  Televizyonda reyting kavramı. Televizyon izleyicisinin özellikleri  ve beklentileri. Televizyon izleyicisinin mecradan aldığı doyumlar. Bugünün televizyon endüstrisine genel bir bakış ve analiz. Dizi yapımcılığı ve dizi endüstrisi hakkında güncel vak’a analizleri.

İnternet Gazeteciliği

Geleneksel gazetecilikten internet gazeteciliğine geçişin tarihçesi. Geleneksel gazete ile internet gazetesinin farkı nedir? İnternet gazeteciliğinin özellikleri, internet gazetesinde haber nasıl yazılır, internet gazetesinde içerik düzenlemesi. İnternet ve sosyal medya gazeteciyi nasıl değişti? Yeni medya ve gazeticilik.  Yurttaç gazeticilik kavramı ve geleneksel gazeticiliğe etkisi. Geleneksel gazete ile internet gazetesinin yakınsaması, mobil medya ve gazetecilik. Mobil aplikasyon gazeteciliği, geleneksel gazetenin mobil aplikasyonlara dönüşüm, QR kod, Blippar ve diğer mobil uygulamaların internet gazetelerine etkisi.

İnternet Radyoculuğu

İnternet radyoculuğu ortaya çıkışı ve tarihçesi. İnternet radyoyu nasıl değiştirdi? İnternet aracılığı ile radyo yayıncılığı modelleri ve avantajları. İnternet aracılığı ile yayın yapan bir radyo nasıl kurulur? İnternet radyosunun geleneksel radyodan farkı nedir? İnternet radyolarının ekonomik yapısı, internet radyoculuğunda program yapımı ve tanıtım. İnternet radyo platformları ve özellikleri, internet radyolarında sosyal medya kullanımı.

Popüler Kültür ve Yeni Medya

Medyanın yeni medyaya dönüşüm sürecinde popüler kültür. Popüler kültür yeni medyadan nasıl etkilendi? Sosyal medya ve popüler kültürün ortaya çıkarttığı yeni tüketim alışkanlıkları. Geleneksel medyada ki popüler kültürün yeni medyada ki popüler kültürden farkı nedir? X,Y,Z, kuşaklarının popüler kültürü ve yeni medyanın kuşaklara yansımaları.

İnternet Televizyonculuğu

Web 2.0 teknolojilerinde yaşanan gelişmeler televizyon –  internet ilişkisini nasıl değiştirdi? Streaming, VoD , IP TV ve diğer internet tabanlı televizyon uygulamaları. İnternet ve sosyal medya geleneksel televizyon izleme alışkanlıklarını nasıl değiştirdi? Youtube ve diğer sosyal medya plaftormlarının televizyona etkisi nedir? Dijital televizyon platformları ve özellikleri. İnternet tabanlı bireysel televizyon yayıncılığı ve özellikleri.

Radyo Oyun Metin Yazarlığı

Radyonun nostaljik program türü ‘radyo oyunu’ ve tarihçesi. Dünyada ve Türkiye’de radyo tiyatroları ve özellikleri. Radyoda metin yazarlığı, radyo tiyatrosu kurgusu. Radyo oyunu yazarken nelere dikkat edilmeli, özgün radyo oyun yazarlığı, yabancı eserlerin radyoya adaptasyonu nasıl yapılır? Radyoda metin yazarlığının diğer mecralardan farkı nedir?

Eğlence Endüstrisi ve Medya

Eğlence kavramı ve eğlencenin tarihsel gelişimi. Eğlence endüstrisinin gelişim evreleri ve eğlence endüstrisinin kapsamı.  Sinema, Televizyon, Radyo, Tiyatro, Müzik, Spor ve turizm endüstrileri örnekleminde eğlence endüstrisinin mercek altına alındığı derste endüstrinin ekonomik boyutu ve üretim – tüketim aşamaları işlenmektedir.

Medya ve Müzik Uygulamaları

Müzik endüstrisinin tarihsel gelişimi. Medyanın müzik üretimine etkileri. Geleneksel medyadan yeni medyaya geçişte müzik endüstrisinin yaşadığı değişim. Plaklardan dijital mp3 şarkılara kadar geçen süreç. Müzik endüstrisinde ulusal ve küresel politikalar ve medya. Müzik pazarlamasında medyanın rolü, müzik televizyon kanalları, radyolar ve yeni medya. Müzik endüstrisinin medya ile olan etkileşiminin tarihsel gelişimi ışığında bugünün müzik endüstrisinde medyanın etkisi. Michael Jackson’ın “Thriller” video klibi ile başlayan müzikte görselleşme ve video klip kavramı. Dijital müzik endüstrisi, müzik pazarlaması, telif mekanizması ve prodüktörlük kavramı.

Reyting Kültürü ve Uygulamaları

Günümüz medya dünyasının gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de reytingdir. Reyting kavramı, yani bir medya ürününü kaç kişinin tükettiğine yönelik yapılan araştırmalar bu dersin kapsama alanı içindedir.  Medyada izleyici / dinleyici araştırmaları tarihçesi, gelişimi ve reyting kavramı ile ilgili kavramsal konuların işlendiği derste televizyon ve radyo mecrasında reyting uygulamaları incelenmektedir. Bu kapsamda dünyada ve Türkiye’de televizyon ve radyo reyting araştırmalarının tarihçesi, uygulanan araştırma yöntemleri ve bu reyting araştırmalarının reklam endüstrisi ile ilişkisi incelenmektedir. Reyting reklam ilişkisi ve günümüzde mecraların reyting ölçümlerinde uygulanan yöntemlerin detaylıca incelendiği derste ayrıca toplumsal gelişmede ‘reyting sorunsalı’ üzerine tartışmalar ve vak’a (case study) analizleri de yapılmaktadır.

Sosyal Medya Uygulamaları

Seleneksel medya ile sosyal medyanın farkları nelerdir? Sosyal medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik hayata etkileri.  Sosyal medya politika ilişkisi, sosyal medya küreselleşmeyi nasıl etkiledi?  Sosyal medya platformları ve özellikleri,  pazarlama da sosyal medya kullanımı.  Sosyal medya ile bireyselleşme arasındaki ilişki. Facebook, Twitter, Wiki, Blog, Youtube, Instagram ve diğer popüler sosyal medya platformlarının özellikleri ve profesyonel iş yaşamına etkileri.

Yeni iletişim Teknolojileri ve Medya

Dumanla kurulan iletişimden sosyal medyaya kadar uzun iletişim süreçlerinde teknolojinin rolü ve medyaya etkisi. Medya iletişim teknolojilerinden nasıl etkilendi? Her yeni iletişim teknolojisi öncekini nasıl değiştirdi? Medya teknolojik imkanları doğrultusunda nasıl bir değişime uğradı. Bugün medya ile teknoloji arasında nasıl bir bağ vardır? İletişim teknolojilerinin medyaya sağladığı avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Teknoloji ve istihdam, teknoloji ve küreselleşme yeni medya işçisini nasıl değiştirdi? Bugün bir medya çalışanı teknolojide yaşanan gelişmeler ışığında hangi özelliklere sahip olmalıdır?