References

ÖZDEMİR Seyhan & AKÇAKANAT Tahsin & İZGÜDEN Dilruba (2017). “İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 19, ss.125-136.

SÜMER Erendağ Fulya (2017). “Sosyal Medya Kullanım Pratikleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma” . Global Media Journal TR Edition, 8(15), s.

UMUTLU Selin & EPİK Tekin Meryem (2017). “Y Kuşağının İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Araçlarının Etkisi ve Konuya İlişkin Bir Araştırma” 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi / 19-22 Ekim 2017 / Kemer.

YUKARUC Umut (2017). “A Constructivist Approach to Popular Culture and Foreign Policy: The Case of Turkey and Valley of Wolves: Ambush”. Submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia. School of Politics, Philosophy, Language and Communication Studies

UMUTLU Selin & TEKİN İPEK Meryem (2017). Y Kuşağının İş Arama Sürecine Sosyal Medya Araçlarının Etkisi ve Konuya İlişkin Bir Araştırma. 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi / 19-22 Ekim 2017 / Kemer

KALAYCI Sümmeya & KÖKÇEL Elif (2017). Y Kuşağının Teknoloji ile İlişkisi: Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:1 Sayı:1, s.79-98.

BONINI, Tiziano (2017). Twitter or Radio Revolutions? The Central Role of Açık Radyo in the Gezi Protests of 2013. Westminster Papers in Communication and Culture, 12(2), pp. 1–17,Published 16 June 2017.

ŞAHİN, Nur Neşe & DOĞDUBAY, Murat (2017). “Measurement The Consumption Trends of Values and Considerations of Producing Consumer İn Food Beverage Sector By Values, Attitudes and Lifestyles System Scale (Vals-2) The Sample of Balıkesir Province”, ECOFURUM Journal, Volume:2 , Issue: 3 (13).

GÜRCAN, İbrahim Halil & Kumcuoğlu, İpek (2017). “Gelenekselden Yeniye Medya İşletmeciliği Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Yaşanan Dönüşümler Üzerine Bir Değerlendirme”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Haziran 2017, Sayı:17, ISSN:1304- 3846, s.149-164.

BİÇER, Serkan & ERTAN, Tülay (2017). “Arafta Kalan Gençlik:Arsız Bela Hayranları Üzerine Etnografik Bir Çalışma”. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi E Kurgu, Cilt:25 Sayı:3 , Haziran 2017, ISSN: 1309-3487,s.96-119.

ANAGNASTOPOULOS, Nikodemos (2017). Culture and Civilization in The Middle East. First Published in 2017, New York: Routledge.

SALTİK, Rabia (2017). “Sosyal Medyayla Değişen Mizah Anlayışı: İnternet Memes”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

YAZICI, Nazlı (2017). “Sosyal Medyada Hikaye Anlatıcılığı”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

LENA Funda (2017). “Cultural Diversity in The Music Industry in Turkey” PhD Thesis in Communication, İstanbul Bilgi University Graduate School of Social Sciences.

BAYCAN Pelin (2017). Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerine Sosyal Medyanın Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series

AKIN Murat (2016). Measuring Spectator – Based Brand Equity In Turkish Professional Soccer Clubs. International Review of Management and Business Research Journal. December 2016 Vol. 5 Issue 4, pp.1321-1344.

BÖRÜ Elber Deniz & YURTKORU Serra (2016). Yeni Kuşakların İş Tarzları Üzerine Ölçek Geliştirme Çalışması. IV.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016, s.64-69.

YÜKSELTÜRK Erman (2016). BT Öğretmen Adayları K-12 Seviyesinde Bilgisayar Programlama Eğitimi Hakkındaki Seminere Neden Katılmak İster?. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium. 16-18 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı , s. 216-222 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Rize.

KERSE, Gökhan (2016). Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumlarındaki X ve Y Kuşağı Karşılaştırılması. Business & Management Studies: An International Journal, Vol.:4 Issue:1 Year:2016, ss.1-23.

GÜLSÜM, Çakır (2016). Construction, Presentation and Consuption of Individualism in Social Media. Journal of Media Critiques [JMC], P-ISSN: 2056-9785, s.85-94.

AKYOL, Ayşe (2016). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları ile Satın Alma Niyeti ve Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişki. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss.8-26-29-31.

SİLSÜPÜR, Özer (2016). Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter’ın Kullanımı: 07 Haziran 2015 Genel Seçimi Üzerine Bir Çalışma .Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:4, Sayı:2 , Eylül 2016, s.725-747.

SOYDAN Ersoy (2016). Radyonun Demokratikleştirilmesinde Yeni Bir Olanak: İnternet Radyoculuğu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi – Sayı 42 / Bahar 2016. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. E-ISSN: 2147-4524.

AVŞAR- ATAY, Tülay (2016). Sosyal Medya ve Çocuklar: ‘Düşük Kullanım Düşük Risk’. Sosyal Medya Araştırmaları -3- gözlenen toplumdan gözlenen bireye içinde Editör: Ali Büyükarslan & Ali Murat Kırık, s.189-209, Konya: Çigi Yayınları,

ATABEK Aslıhan (2016). Yeni Medyada İllüstrasyon ve Fotoğrafik İnvazyon: Lucas Levitan. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – Tojdac. Volume:6 Issue:2 , April 2016, s.74-81.

ARSLAN Şerif (2016). Yerel Politikacıların Sosyal Medya Kullanımı: Büyükşehir Belediye Başkanlarının Günlük Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9 Sayı:42, Şubat 2016, s.1374-1390.

ERŞANLI, Banu (2016). Sundies’den TRT’ye, MTV’den Youtube’a: Video Müzik Kliplerinin Tarihsel Gelişimi. 1.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Bildiri Kitabı, 24-25 Mart 2016,s: 104-112.

GÜZEL, Ebru (2016). “Dijital Kültür ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü:”Dijital Habitus”. E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:4 Sayı: 1 ,Mart 2016.

MERCİMEK, Barış, DULKADİR YAMAN, Nihal KELEK Aydın, ODABAŞI H. Ferhan (2016). “Dijital Dünyanın Gerçeği: Troller” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt6 Sayı:1 , s.67-77.

DUMANLI KÜRKÇÜ, D. & KÜRKÇÜ , C. (2016). Mühendislerin Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Kullanım Alışkanlıkları. Journal of Yaşar University. Cilt:11 Sayı:41 , s. 1-15

ÇAKIR , Sedat (2015). Medya Kuruluşlarında İtibar Yönetimi ve Medya Kuruluşlarının İtibarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

UYSAL , Şener (2015). İşletme Yönetiminde Güncel Bir Yaklaşım; Y Kuşağı Kamu Personelinin Özellikleri ve Kurumsal Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Kongresi (ICEB’15) Bildiri Kitabı, 10-14 Haziran 2015 Gostivar Makedonya. E-ISBN: 978-975-8628-40-7, s.436-451.

ÖĞÜÇ, Çağdaş (2015). İletişim Şekli Olarak Protest Müzik: Blues Örneği . Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. KKTC: Lefkoşa.

YILMAZ Gülşen, YILMAZ Hakan, ERBAY Muhabbet (2015). The Use of Facebook as a Social Media by Political Parties in the June 7 Election in Konya. International Journal of Social , Behavioral, Educational, Economic , Business and Industrial Engineering , Vol. 9, No:9 ,pp.3287-3293.

ÖZCAN,A. (2015). “ 1945-1960 Türkiye’sinde Basın İktidar İlişkileri ve 27 Mayıs 1960 Darbesinde Basının Etkisi” , (ed: Tolga Yazıcı) 1946’dan Günümüze Medya ve Siyaset (içinde), s.91-116 , İstanbul: Volga Yayıncılık.

ALTUNBAŞ, H. & DİKER, E. (2015). Corporate Reputation Management and Social Media: An Analysis on Facebook Acounts of The Most Valuable 5 Brands In Turkey. Akademia, 4/2, pp.40-54.

GÖNENÇ, Ö. (2015). Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı Twitter Ve Blog İncelemeri. International Trends and Issues in Communication & Media Conference 2015 – September 2-4, 2015, St. Petersburg, Rusia, Bildiri Kitabı, s. 571-586.

KALKAN, A. ; BOZKURT, Ç. ; SARI , S. (2015). Y Kuşağının Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medyanın Etkisi, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiri Kitabı, 8-10 Ekim 2015 Erzurum Atatürk Üniversitesi.

USTAKARA, F. & TÜRKOĞLU, E. (2015). Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer 2015, s. 939-958, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8366 ISSN: 1308-2140, Ankara

YÜCETOKER, İ. (2015). Türk Sinemasında Kullanılan Klasik Müziklerin Duygudurum Değiştirmesi Açısından İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı:13 , Haziran 2015.

ÇALIŞIR, G. (2015). Kişilerarası İletişimde Kullanılan Bir Araç Olarak Sosyal Medya: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, E-Journal of New World Science Academy (NEWSA-Hummanities) , Temmuz 2015, ISSN:1306-3111/1308-7320.

TEMEL, F. & ÖNÜRMEN, O. & UTKAN, O. (2015). Reporting of Settlement Process ın Turkish Press. Akdeniz İletişim , Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Haziran 2015, Sayı:23, ISSN 1304 3846, s.62-78.

ÇAM Aydın & YÜKSEL İlker Şanlıer (2015). Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşık. Neoliberal Muhafazakar Medya içinde (Editör: Uraz Aydın), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, s.66-102.

SARAN Ceren (2014). Medyada Mülkiyet İlişkileri: AKP Döneminde Medya Sahipliğinde Yaşanan Değişimler, 1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Kocaeli Üniversitesi , İletişim Fakültesi, s.355-370.

SUYONO Renata & HANATHASİA Mirana (2014). “Analysis of Public Relations Model’s Utility In Public Diplomacy Activities Via Twitter” . Journal Communication Spectrum , Vol. 4, No:1 February 2014.

AZİZ Aysel (2014). Taksim Gezi Parkı Eylemlerinin Siyasal Aktörler ve Siyasal İletişim Açısından Değerlendirilmesi , Aysel Aziz & Suat Sungur (ed) Prof.Dr. Ersan İlal’e Armağan, İstanbul: Hiperlink Yayınları, s.31-60.

ATILGAN Semra (2014). Monopoly and Competition, 2014 ISIS- Paris International Multidisciplinery Academic Conference , Fransa.

KARAHİSAR Tüba (2014). İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve İş Yerlerinde Çalışan Mahremiyeti , Dijital İletişim Etkisi – Digital Communication Impact Konferansı Bildiri Kitabı , 16-17 Ekim 2014 , İstanbul Ticaret Üniversitesi.

ÇALIŞIR Gülsüm (2014). Sosyal Medyada Benlik İnşası Sunumu ve Tüketimi, Digital Communication Impact Konferansı Bildiri Kitabı , 16-17 Ekim 2014 , İstanbul Ticaret Üniversitesi , s.181.

SARAÇ Gürsan Ali (2014). Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Mesleki Alanlarına Göre Popüler Müzik Örneklerini Seslendirme Yorumlayabilme Düzeylerinin İncelenmesi, Muğla Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:1 , Sayı:1, Mayıs 2014.

AZİZ Aysel (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı – Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları, s.220.

ONGUR Övünç Hakan ve DEVELİ Orkun Tevfik (2013). Bir Alt Kültür Olarak Türkiye’deki Rock Müzik ve Toplumsal Muhalefet İlişkisi , 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi – Yeni Toplumsal Yapılanmalar:Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Bildiri Kitabı , 02-05 Ekim 2013 Muğla, s.158.

DARENDERELİ Abdülvahip (2013). Görsel – İşitsel Medya Özgürlüğü Uluslar Arası Düzenlemeleri , İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , Sayı:37 – Güz 2013, s.268-307.

BAYTAR Orhan (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış. Konya: Çizgi Kitabevi, s.308.

AZİZ Aysel (2012). Radyo Yayıncılığı. Ankara: Nobel Kitap. s.217-218 , s.307-310.

KONYAR Hürriyet (2011). Türkiye’de Medya Endüstrisi ile Kurulan ‘Kültürel Farklılıklar’ . Ankara: Ütopya Yayınevi , s.86.

KARAKOÇ Enderhan (2007). Medya Aracılığı ile Popüler Kültürün Aktarılmasında Toplumsal Değişkenlerin Rolü , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı Doktora Tezi, s.107.

YILDIRIM Ali (2014). Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter: T.C. Sağlık Bakanlığı Örnek İncelemesi. E-Gifder,Cilt:2, Sayı:4, s.237.

ARICI İsmet (2014). Güncel ve Popüler Müzik , Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ders Notları, Marmara Üniversitesi ,İstanbul, s.60.

AKIN, Altuğ (2010). “Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Monografik Bir İnceleme” , İletişim: Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, 8(2),s.115-132.