Bildiriler

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

YayınPDF
KUYUCU M. (2021). Türk Yapımı Dizilerin Dünya Televizyonlarına Olan İhracatının Türkiye’ye Olan Olumlu Etkileri. 5. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi 18 Aralık 2021 (Key Note) (Özet Bildiri Yayınlandı) E-ISBN: 978-625-7367-34-9.
KUYUCU M. (2021). Medyanın Covid-19 Pandemisi ile Sınavı. 3. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multisipliner Yaklaşımlar Kongresi. 02-03 Aralık 2021 (Davetli Konuşması-Key Speaker
KUYUCU M. (2021). Döviz Kurlarında Yaşanan Dalgalanmanın Medyanın Ekosistemine Olan Etkileri ve Bu Etkilerle Mücadele Etmeede Millileşmenin Önemi. 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazarlama Araştırmaları Kongresi – İstanbul 29 Kasım 2021.(Özet Bildiri Yayınlandı). E-ISBN: 978-625-7367-28-8.
KUYUCU M. (2021). Türkiye’de Radyo Mecrasının 1980-2020 Yıllarında Reklam Harcamalarından Aldığı Payda Yaşanan Değişim ve Mecrayı Bekleyen İki Önemli Tehdit. 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazarlama Araştırmaları Kongresi – İstanbul 29 Kasım 2021.(Özet Bildiri Yayınlandı). E-ISBN: 978-625-7367-28-8.
KUYUCU M. (2021). Sosyal Medyada Algı Yönetimi ve Onun Şiddet Söylemine Etkisi: 3 Kasım 2021 Tarihinde Twitter’da Kullanılan #ölmüş Hashtag Örneği. 6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi 11 Kasım 2021 Bildiri Kitabı (Özet Bildiri Yayınlandı). E-ISBN: 978-625-7367-24-0.
KUYUCU M. (2021). Dijital Dönüşüm ve Reklam Harcamaları: 2030 Yılında Reklam Endüstrisinde Dijital Reklamcılığın Yeri Üzerine Bir Projeksiyon” 18th International Symposium Communication in the Millennium (CIM-2021) Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 26-27 Ekim 2021 Bildiri Kitabı. ISBN : 978-625-7960-45-8.
KUYUCU M. (2021). Dijital Dönüşüm ve Müzik: Müzik Endüstrisinde Yaşanan Dijitalleşmenin Avantaj ve Dezavantajları. 3. International Culture, Art and Literature Congress (UKSEK) Bildiri Kitabı 8 Ekim 2021 Ankara. ISBN: 978-625-7464-29-1.
KUYUCU M. (2021). Küresel Rekabette Türkiye’nin Dijital Televizyon Platformları: EXXEN Örneğine Yönelik Bir SWOT Analizi. Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı 5-6 Temmuz 2021 Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-4222-87-2.
KUYUCU M. (2021). Dizilerdeki Yoksulluk (!): Türk Dizilerinde Yaratılan Karakterlerin Ekonomik Yapısı ve Bu Yapının Gerçek Hayatla Mukayesesi. 5th International ‘Communication in New World’ Congress Bildiri Kitabı 12-13 June 2021, İstanbul. ISBN:97 8-605-70671-2-8.
KUYUCU M. (2021). Popüler Müzik mi Pop Müzik mi?.Pop Müzik Besteciliği ve Popüler Müzik Paneli. İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi” (MÜZDAK) & İstanbul MEM Öğretmen Akademileri 23 Mayıs 2021 İstanbul. (Sözlü Bildiri)
KUYUCU M. (2021). Covid-19 Pandemisinin E-Ticaret Sitelerine ve Toplumun Tüketim Alışkanlıklarına Olan Ekonomik Etkisi. 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu 26-29 Mayıs 2021 Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Bildiri Kitabı. 978-605-9596-51-0
KUYUCU M. (2021). İnternet Bağımlılığının Önlenmesi için Uygulanması Gereken Eğitim Programlarında Zaman Faktörünün Önemi. 7 Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi (KeyNote) 24-25 Mayıs 2021 İstanbul. (Özet Bildiri Yayınlandı). E-ISBN: 978-625-7367-13-4.
KUYUCU M. (2021). Z Kuşağının Bakış Açısından Medya Tüketim İlişkisi. Mediterranean Summit 4th Internatıonal Social Sciences Congress Bildiri Kitabı 24-25 Nisan Girne. ISBN : 978-625-7341-23-3
KUYUCU M. (2021) Geleneksel Televizyon Mecrasının Yaşadığı Dijital Dönüşüm ve Bunun Mecraya Olan Etkileri. ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 10-12 Nisan Kemer-Antalya. Özet Bildiri Kitabı. (Özet Bildiri Yayınlandı)
KUYUCU M. (2021). Pazarlama Karması Perspektifinden Medya Endüstrisinde “Ürün” ve “Tanıtım” ın Birbirlerine Olan Üstünlükleri. Çukurova 6th International Scientific Researches Conference Bildiri Kitabı 5-6 Mart 2021 Adana.
KUYUCU M. (2021). Reklam Harcamalarından Daha Yüksek Pay Alma Mücadelesinde En Belirleyici Faktör olan “Reyting” Kavramının Türkiye’de Yayın Yapan Televizyon Kanallarının İçeriğine Olan Etkisi. 9.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi 22-23 Şubat 2021 İstanbul- Türkiye (Key-Note) (Özet Bildiri Yayınlandı).
KUYUCU M. (2021). Medyanın Covid-19 Pandemisi ile Sınavı: Medyanın Pandemi Sürecinde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı Bağlamında Analizi. Uluslararası Tıp Bilimleeri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi 20-21 Şubat 2021, İstanbul – Türkiye (Key Note) (Özet Bildiri Yayınlandı).
KUYUCU, M. (2021). Dijital Dönüşüm Ekseninde Medyanın Gündem Belirleme Gücü: Medyada Gündemi Şekillendiren Mecra ve Markalar Üzerine Bir Güncelleme. 3rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences (Tokyo Summit III). Şubat 19-21 Tokyo – Japonya. Tam metin bildiri kitabı. s..397-413. ISBN: 978-625-7720-22-9.
KUYUCU, M. (2021. Covid-19 Pandemisinde Yaşanan Karantina Önlemlerinin Müzik Yorumcularına Olan Etkileri. V. International Paris Conference On Social Sciences. 7-8 Şubat 2021 Paris, Fransa. Bildiri Kitabı, s.456-473. ISBN: 978-605-70216-9-4.
KUYUCU, M. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde İzlenirliği Artan Tematik Haber TV Kanallarının Z Kuşağının Penceresinden Görünümü: Artılar – Eksiler & Fırsatlar – Tehditler. VI International Conference on Management and Social Sciences Bildiri Kitabı. 16-18 Ocak 2021 İstanbul- Türkiye, ISBN: 978-605-65197-9-6 p.295-310
KUYUCU M. (2020). Gramafondan Serverlara Müziğin Dünyada Dağıtımı. II Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Sempozyumu (IMS 2020) 10-11 Aralık 2020 Ege Üniversitesi İzmir. Sempozyum Bildiri Kitabı s. 52.71.
KUYUCU M. (2020). Türk Müzik Endüstrisinde Covid-19 Pandemi Döneminde Üretilen Korona Temalı Müzik Eserlerinin Psikolojik Analizi. III International Conference On Covid-19 Studies December 25-25 Ankara. Bildiri Kitabı, ss.323- 346.
Kuyucu M. (2020). Dijital Dönüşüm Ekseninde Karasal Erişimden Dijital Erişime Geçiş Yapan Radyo Mecrasının Geleceği ve İnternet Radyoculuğu Proceedings of the
17th International Symposium Communication in the Millennium November 5-6, pp.852-864.
KUYUCU M. (2020). The Digitization of Music in The Form of MIDI Concept. Proceedings of INTCESS 2020- 7th International Conference on Education and Social Sciences 20-22 January, 2020 - DUBAI (UAE), pp.414-425.
KUYUCU M. (2020). Türkiye’de Spor Medyası: Gençler Sporu Hangi Mecralardan Takip Ediyor? Spor Gazeteleri Örneğinde Milenyum Gençlerinin Spor Medyasına Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma. II International Ankara Conference of Scientific Research 6-8 Mart 2020 Bildiri Kitabı s.596-618.
KUYUCU M. (2020). Effective Factors in Preferences of Students in favor of Foundation Universities Providing Paid Education in Turkey. 13th Annual International Conference on Mediterranean Studies, 6-9 April 2020, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series. MED2020-0179.
KUYUCU M. (2020). Gazetelerde Yaşanan Tiraj Düşüklüğünün Nedenleri ve ‘Can Çekişen’ Basılı Gazeteciliği Tehdit Eden Faktörler: Gazeteler Neden Kapanıyor? . 4th International Management and Social Research Conference Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey. Bildiri Kitabı, s.67-86.
KUYUCU M. (2020). Dijital ve Geleneksel Medyanın Z Kuşağının Müzik Dinleme Alışkanlıklarına Olan Etkisi. ISPEC 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 12-14 June 2020 ANKARA Bildiri Kitabı. ISBN:978-625-7139-13-7
KUYUCU M. (2020). Gençlerin Gözünden Televizyon Mecrasının Ürün Yaşam Eğrisindeki Yeri. 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR-2020) 20 – 22 Temmuz 2020 Bolu Tam Metin Kitabı. ISBN: 978-625-7813-05-1.
KUYUCU M. (2020). The Differences between Television Watching and Digital Media Using Habits of Y and Z Generations. 7th Annual International Conference on Social Sciences 27-30 Of July 2020 Athens Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series SOS2020-0190.
KUYUCU M. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Evde Kalmak Zorunda Kalan Z Kuşağının Pandemi Döneminde Medyada Güven Sorunsalına Bakışı ve Haber Alma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 30Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 28-30 Ağustos Ankara Bildiri Kitabı.
KUYUCU M. (2020). Dijital Dönüşüm Sürecinde Gelişim Gösteren İnternet Gazeteciliğinin Üniversitede Eğitim Gören Gençlerin Haber Alma Tercihlerine Etkisi. 5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020) 1-2 Eylül 2020 Bildiri Kitabı s.177-189. ISBN: 978-605-66529-6-7.
KUYUCU, M. (2019). The History of Music Distribution and its Effects to Audience in the Sample of Turkey. 12th Annual International Conference on Mediterranean Studies, 15-18 April 2019, Athens, Greece
KUYUCU, M. (2019). “A Research on Effects of Media Ownership By Businessman in the Sample of Turkey”. Abstracts & Proceedings of INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February 2019- Dubai, UAE. pp.176-187 - ISBN: 978-605-82433-5-4.
KUYUCU. M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Dinlediği Radyo Formatları Üzerine Bir Araştırma. Balkan 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 5-7 Nisan 2019 Edirne UBAK Uluslararası Bilimsel Akademisi Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-69046-9-1. s.105-131.s.132-154.
KUYUCU (2019). Artificial Intelligence in Media: Radio Automation Systems as the First Artificial Intelligence Application in Media in the Terms of “Threats” and “Opportunities”. Digital Transformation and Innovation: Abstracts of 4th International New Media Conference April 25-26, 2019, Istanbul, Turkey. p.45 Istanbul Gelisim University Press ISBN: 978-605-4827-60-2
KUYUCU M. (2019) Digital Convergence of Radio: Effects of Digitilazation on Radio Media. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu 02 - 03 Mayıs 2019 Bildiri Kitabı, s. 466-495. ISBN:978-605-9596-22-0.
Kuyucu, M. (2019). "The Social Media Revolution in Political Communication: A Case Study about the Turkish Local Elections of March 2019". 17th Annual International Conference on Communication and Mass Media 13-16 May 2019, Athens, Greece. ATINER'S Conference Paper Series, No: MED2019-2692.
KUYUCU, M. (2019). Yeni Nesil ve Magazin Haberciliği: Üniversite Öğrencileri Özelinde Magazin Medyasının Toplumsal Karşılığı. Balkan 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 5-7 Nisan 2019 Edirne UBAK Uluslararası Bilimsel Akademisi Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-69046-9-1. s.105-131.
KUYUCU, M. (2019). E- Ticaret Uygulamaları: Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Alışveriş Yapma Alışkanlıkları İzmir Örneği. Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 24-26 June 2019- İstanbul, TURKEY. ISBN: 978-605-82433-6-1
KUYUCU (2019). Yabancı Medya Yatırımlarının Türkiye’nin Medya Ekonomisine Etkileri:Yabancı Medya Yatırımcısı Beka Sorunu mu? Ekonomiye Katkı mı?. 2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019) 18-19 Haziran 2019 İstanbul. Key Note Konuşmacı. (Bildiri Özeti yayınlandı).
KUYUCU M. (2019). The Use of QR Code in the Marketing of Music in the Terms of Digitalization. 17th Annual International Conference on Marketing, 1-4 July 2019, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series MKT2019-0165.
KUYUCU M. (2019). Effects of Digitalization on the Film Industry: Will On-Line Series/Film Platforms Exterminate The Movie Theaters? 6th Annual International Conference on Social Sciences, 29-31 July & 1 August 2019, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series. SOS2019-0164.
KUYUCU M. (2019). YouTube Marketing Opportunities and Prospects in Turkey. Proceedings of 2nd International Conference on Communal Issues in Social Sciences and Business Management Research (CSBM-SEP-2019) 21-22 September 2019 Athens Greece. Full Paper Proceeding Vol.03 – Issue 26 pp.1-13. ISBN 978-969-683-698-8
KUYUCU M. (2019). Yazılı Basında Sonun Başlangıcına mı Geliniyor? Dijital Gençlerin Perspektifinden Yazılı Basında Tiraj Sorunsalı ve Yazılı Basının Geleceği. Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 4-6 Ekim 2019 Bildiri Kitabı, s.494-511.
KUYUCU M. (2019). KUYUCU M. (2019). Dövizde Yaşanan Çalkalanmanın Basın İşletmelerine Olan Etkileri : 2018 Döviz Krizinin Türkiye’de Yayınlanan Gazetelere Olan Ekonomik Etkileri ve Sonuçları. I Uluslararası Şişli Bilim Kongresi 24-25 Ekim 2019. İstanbul. (Bildiri Özeti Yayınlandı).
KUYUCU M. (2019). Y Kuşağının Bakış Açısıyla Tematik Televizyon Yayıncılığı ve Müzik Televizyonları. Proceedings of ADVED 2019- 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences , 21-23 October 2019- Istanbul, Turkey, s. 689-705.
KUYUCU M. (2019). İşitsel ve Görsel Medyada Türk Müziğinin Yeri ve Türk Müziğinin Medya Görünürlüğünün Artması için STK’lara Düşen Görevler. Balıkesir 3. Türk Müziği Sempozyumu- Türk Müziğinin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde STK’ların Rolü ulusal Sempozyumu. 07-08 Kasım 2019 Bildiriler Kitabı.s.121-141.
KUYUCU M. (2019). Bir İletişim Mecrası Olarak Müzik Endüstrisinde Twitter Kullanımı: Müzik Yorumcularının Twitter Hesaplarında Paylaştıkları İletilerin ve Etkileşimlerin Sanatçı – Hayran İlişkisi Yönünde İncelenmesi. 4. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi 28-29 Kasım 2019 Ankara. Bildiri Kitabı, s.195-224. E-ISBN: 978-605-7594-31-0
KUYUCU (2019). Yeni İletişim Ortamında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı 3 Aralık 2019. İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Dil Kurumu & Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği.
KUYUCU M. (2019). Historical Development of Digital Music Investments as Value Added Services Offered by Telecommunications Companies in Competitive Market Structure . 5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi 21-22 Aralık 2019 İstanbul. (Key Note).
Kuyucu M. (2019). Trust Problematic in Print Media: A Study on Newspaper Readers’ Confidence for Newspapers Published in Turkey 13th Annual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Political, Social and Cultural Aspects 19-22 December 2019 Athens Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series.
KUYUCU, M. (2018). “Marketing Mix Applications in Digital Music Marketing”. 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi , 27-28 Aralık Ankara. ISBN: 978-605-81042-8-0. s.206-235.
KUYUCU, M. (2018). “Tek Kutuplu Dünya Düzeninden Çok Kutuplu Dünya Düzenine Geçişte Türkiye – Çin İlişkileri : Fırsatlar Tehditler ve Medyanın Rolü”. 1. Uluslararası Türkiye Dış Politika Sorunları Kongresi – 19-20 Kasım 2018 İstanbul. ISBN: 978-605-7594-04-4 . (Özet Bildiri)
KUYUCU, M. (2018).  “Radyo Bitiyor mu? Y Kuşağının Gözünden Radyo Mecrasının Bugünü ve Geleceğine Yönelik Bir Araştırma”. I Uluslararası Battal Gazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 8-9 Aralık 2018 Malatya. Tam Bildiri Kitabı Cilt 2. ISBN 978-605-7923-57-8. s.1567-1581.
KUYUCU, M. (2018). “Doğan Medya Grubunun Demirören Grubuna Satılmasının Toplumsal Yansımalarının Medyada Mülkiyet ve Kontrol Açısından Değerlendirilmesi”. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 25-26-27 Ekim 2018. Tam Bildiri Kitabı. ISBN: 978-605-7602-01-5, s.85-107.
KUYUCU, M. (2018). “Musiki Mecmuası Dergisi Örneğinde Türkiye’de Müzik Dergiciliğinin Yaşadığı Değişim Betimsel Bir Analiz”. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Bildiri Kitabı 26-27 Ekim 2018 İstanbul, s.228-242. ISBN: 978-605-68150-9-6.
KUYUCU, M.(2018). Futbol & Medya Perspektifinden AEK – GS Dostluk Maçının Türkiye ve Yunanistan Basınında Yayınlanan Haberler Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey, s.531-547.
KUYUCU, M. (2018). Türkiye’de Geleneksel Medyada Yayın Yapan Tematik TV Haber Kanallarının Dijital Kuşatma Altında Olan Yeni Neslin Bakış Açısından Niteliksel Değerlendirilmesi. Proceedings of ADVED 2018- 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey, s.548-562.
KUYUCU, M. (2018). “Usage of Social Media by Politicians During Election Campaign: Comparative Analysis About Presidential Elections in Turkey on June 24th, 2018”. Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Research Advancement in Social Sciences MRAS-2018. Full Paper Proceeding GIRP-2018, Vol. 01 – Issue 10, 1-29. ISBN 978-969-670-879-7.
KUYUCU, M. (2018). The World of Facebook: A Research about Facebook Using Habits in Turkey. 16th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 14-17 May 2018, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series.
KUYUCU, M. (2018). “Communication of Politics through Social Media: A Comparison of Turkish and Greek Leaders Recep Tayyip Erdoğan and Alexis Tsipras Twitter Management”. 5th International Conference on Turkey and Turkish Studies, 2-5 July 2018, Athens, Greece. ATINER’s Conference Paper Proceedings Series. ISSN: 2529-167X
KUYUCU, M. (2018). “Media Consumption in Turkey:The “less” and “more” of Turkish Media Consumption in Comparison with World Countries”. 5th Annual International Conference on Social Sciences, 30 July – 2 August 2018, Athens, Greece: Abstract Book (Özet Bildiri Yayınlandı)
KUYUCU, M. (2018). “Global Economy and E-Commerce: Development of E-Commerce in Turkey and its Global Position in Today’s Global Environment”, Athens: ATINER’S Conference Paper Series, No: CBC2017-2412.
KUYUCU, M. (2018). Radyo Kanallarında Yayınlanan Popüler Müzik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme İstanbul Ticaret Üniversitesi Bildiri Kitabı s.78-92. 978-605-68171-0-6.
KUYUCU, M. (2018). Gelenekselden Dijitale Radyo Mecrasının Popüler Basındaki Yeri: Radyo Haftası Dergisi. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi 10-11 Mayıs 2018 ,İzmir. Sempozyum Bildiri Kitabı. Editörler: Huriye Kuroğlu & Pınar Özgökbel Bilis .s..136-154. ISBN: 978-605-81551-0-7
KUYUCU, M. (2018). Mobil Medya ve Gazetecilik: Mobil Medya Ekseninde Geleneksel Haber Okurunun Yeni Nesil Haber Okuruna Dönüşmesi.  1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildiriler Kitabı,s.151-163. 9-11 Nisan 2018, İstanbul.
KUYUCU, M. & KIRIK, A.M. (2018). “The Role of Family Factor in Digital Game Addiction Among Children”. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” . April 11-13 , 2018. Ankara . Full Text Booklet
KUYUCU, M. (2017). “Did the Digital Music Platforms Killed Radio’s Music Box Function? A Study on Music Platform Preferences of Students from the Faculty of Communication” . Entrepreneurship and Innovation in New Media Ecosystem: Proceedings of 3rd International New Media Conference, 21 Nisan 2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ISBN: 978-605-4827-45-9. s.143-178.
KUYUCU, M. (2017). “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan İlişkilerinin Eurovision Şarkı Yarışmasına Yansımaları Every Way That I Can Örneği”. 2. Uluslararası İletişim Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26-27 Ekim 2017, Kocaeli (Özet Bildiri Yayınlandı).
KUYUCU, M. (2017). Kamu Diplomasisi, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya, 2. Türkiye – Çin Forumu, Yeni Dönem Türkiye – Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler, 22-24 Mayıs 2017, TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.(Sözlü Bildiri)
KUYUCU, M. (2017). “Sosyal Medya ve Şiddet Kapsamında 2017 Referandumunda Twitter’da Yaşanan Şiddet Söylemi Üzerine Bir Araştırma: “Bana Bir Masal Anlat Baba” Şarkısı Örneği” (Özet Bildiri Yayınladı). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutlarıve Toplumsal Algı Kongresi, 21-22 Nisan 2017.
KUYUCU, M. (2017). “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi” (Özet Bildiri Yayınlandı). 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017.
KUYUCU, M. (2017). “Twitter as News Tool: A Study on The View of The University Students Living in Turkey on Twitter’s News Function”. Proceedings of the IIER International Conference, Athens, Greece, 7th – 8th of June 2017, ISBN: 978-93-86083-34-0 , pp.1-10
KUYUCU,M. (2017). “İnternet Gazeteciliğinin Geleneksel Gazetelerle Savaşı: İnternet Gazeteciliği Geleneksel Gazeteciliği Bitirdi mi? Üniversite Öğrencilerinin İnternet Gazeteciliği ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Güncelleme” 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. 4-5 Mayıs 2017, Bildiri Kitabı ,İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s.436-456.
KUYUCU,M. (2017). “Dijital Müzik Platformları Müzik Kutusu Radyoyu Öldürdü mü? Üniversite Öğrencilerinin Müzik Dinleme Mecraları” III. International New Media Conference Enterpreneurship and Innovation in New Media Ecosystem, April 20 2017.İstanbul Gelişim University.
KUYUCU, M. (2017). Freedom of Press From The Eyes of the Future Journalists in Turkey. Media and Communication ’17 – International Conference on Media and Communication Studies, Dakam International Design and Communication Studies Meeting. March 2017, pp.81-95.
KUYUCU, M. (2017). “Sosyal Medya ve Şiddet Kapsamında 2017 Referandumunda Twitter’da Yaşanan Şiddet Söylemi Üzerine Bir Araştırma: “Bana Bir Masal Anlat Baba” Şarkısı Örneği” (Özet Bildiri Yayınladı). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutlarıve Toplumsal Algı Kongresi, 21-22 Nisan 2017.
KUYUCU, M. (2017). “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Radyo Mecrasının Ekonomik Gelişimi” (Özet Bildiri Yayınlandı). 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017.
KUYUCU, M. (2017). Yeni Medya ve Radyonun Yakınsaması: Mobil Radyo Uygulamaları – Akustik Fm Örneği. 4th International Conference on Education and Social Sciences – INTCESS17. 6-8 Feb.2017, s. 266-284, İstanbul -Turkey.
KUYUCU, M. (2016). Çocuk Dergilerinde İçerik Çeşitliliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği. ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10-12 October 2016- s.150-167, Istanbul, Turkey.
KUYUCU, M. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Perspektifinden Radyo Dinleme Alışkanlıkları ve Doyumları. 3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities (Socio-INT2016). 23-25 Mayıs 2016.Istanbul, Türkiye, ISBN:978-605-64453-7-8, s.296-325.
KUYUCU, M. (2016). Gündem Belirleme Teorisi Bağlamında Radyo Mecrasının Müzik Kamuoyunu Belirleme Gücü. 3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities (Socio-INT2016). 23-25 Mayıs 2016.Istanbul, Türkiye, ISBN:978-605-64453-7-8, s.326-346.
KUYUCU, M. (2016). Sosyal Medya Mecrası Instagram’ın İletişim Aracı Olarak Radyo Mecrasında Kullanımı. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat,Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 24-25 Mart 2016 Kocaeli – Türkiye ,s.380-390.
KUYUCU, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Radyoda Yayınlanan Müzik ile Söz Programlarına Olan Talebi Üzerine Bir Araştırma. INTCESS2016 3rd International Conference on Education and Social Sciences. 8-10 February 2016- Istanbul, Turkey. ISBN: 978-605-64453-5-4 , pp.387-398.
KUYUCU, M. (2015). Yeni Medya Çağında Magazin Haberciliği: Türkiye’de İnternette Faaliyet Gösteren Magazin Sitelerinin Özellikleri. International Trends and Issues in Communication & Media Conference ITICAM 15 Bildiri Kitabı, s.588-601 , 2-4 Sept. 2015, St.Petersburg, Rusya
KUYUCU, M (2015). Radio and Generation Y: Factors Effecting Radio Listening Habits of Generation Y in Turkey. ADVED15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 12-14 October 2015, Istanbul , Turkey, ISBN: 978-605-64453-4-7
KUYUCU M. (2015). Historical, Economic and Political Development of Television Broadcasting in Turkey an Industry Analysis. 8th ISERD International Conference, 9th of August 2015, Istanbul, Turkey. ISBN:978-93-85465-66-6, pp.1-12.
KUYUCU M. (2015). The Trade Relation of Media and Sports in the Sample of Turkish TV Broadcasting Rights of Football Matches and its Future, 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 8-10 June 2015, pp.264-276
KUYUCU M. (2015). Insta-Marketing: Use of Instagram In Turkish Music Industry. Musicul’15 – Music and Cultural Studies Conference Proceedings, 7-8 Mayıs 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı. ISBN: 978-605-4841-93-6, Dakam Publishing, Turkey, s.325-342.
KUYUCU M. (2015). Müzik Endüstrisinde İnternet (Çevrim İçi) Pazarlaması ve Uygulamaları Türkiye Örneği. 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı. Başkent Üniversitesi , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,27-28 Nisan 2015, s.391-408.
KUYUCU, M. (2015). Football Sponsorship and The Battle of Nike and Adidas in 2014 FIFA World Cup. Twelth The IIER International Conference, 9th of February 2015, Istanbul Turkey, pp. 22-28
KUYUCU, M. (2015). Türkiye’de Değişen Magazin Basını SES Dergisi Örneğinde Magazin Yayıncılığı Sorunsalı. 2nd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS15), 2-4th February 2015, Istanbul Turkey, pp.448-463
KUYUCU, M. (2015). The Effects of Media on the Music Listening Habits of the University Students in Turkey. International Conference Management, Economics, Business and Social Sciences and Humanities Research (ICMHRCon), 15-16 January 2015, Istanbul Turkey.
KUYUCU, M. (2014). Usage of Social Media Networks in Radio: Facebook and Powetürk Case. International Research Conference on Business Economics and Social Sciences, IRC-2014, September 21-22, 2014, Istanbul Turkey, pp.116-131.
KUYUCU M. (2014). Sosyal Medya ve Toplumsal Faydaları: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Sosyal Medya ve Yeni Politikalar , TC Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü & Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi, 08-09 Mayıs 2015 Çanakalle , s.177-209.
KUYUCU, M. (2014). Internet Marketing for Media Companies: The New e – Radio and e- Audience. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2014, June 18-20th 2014, Athens, Greece, pp.124-134.
KUYUCU, M. (2014). Use of Twitter as a Tool of Dialogical Communication for Politicians in 2014 Local Elections. 12th Annual International Conference on Communication and Mass Media, 12-15th May 2014, Athens, Atiner Institute for Education and Research, pp.3-35
KUYUCU, M. (2014). The Evaluation of Onboard Advertising as an Outdoor Advertising Media in Turkey. 2nd International İnterdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA), July 16-19, 2014, Istanbul Turkey, pp.526-540.
KUYUCU, M. (2014). The Economy of Football in the Global World: The Economic Evaluation of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. 8th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, 18-21 December 2014, Atiner Institute for Research and Education Athens Greece.
KUYUCU, M. (2014). The New Net Generation and Social Media: How Do the Turkish Youth Use Twitter in Turkey. International İnterdisciplinary Business – Economics Advancement Conference (IIBA), July 16-19 2014, Istanbul Turkey, pp.229-240.
KUYUCU, M. (2014). Televizyon ve Sosyal Medya: Televizyon Dizilerinde Twitter Kullanımı “Medcezir” Örneği. Digital Communication Impact International Academic Conference, İstanbul Ticaret University, 16-17 October 2014, Istanbul Turkey, pp.45-68.
KUYUCU, M. (2014). From Propaganda to Agenda Setting Radio: The Changing Function of Radio with CHR Format. SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Hummanities, 8-10 September 2014, Istanbul Turkey, pp. 85-102.
KUYUCU, M. (2014). Distance Education Applications and E- Learning The Viewpoint of Students for E-Learning in Turkey. Inrernational Educational Tecnhology Conference (IETC 2014), September 3-5 ,2014, Chigagı USA, pp.365-380.
KUYUCU, M. (2014). Radio Economics: The Oligopoly of Radio Market in Turkey. 12th International Symposium Communication in the Millennium – CIM 2014, 15-18 June 2014, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, pp.25-47
KUYUCU, M. (2014). Social Media and Public Relations in Football: The Use of Twitter in Football Teams in Turkey. ITICAM 2014 International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Dubai, UAE, February 5-7, 2014, pp.137-144.
KUYUCU, M. (2014). Motivation in Media Management: Factors Effecting Motivation of Media Workers in Turkey. INTCESS14 İnternational Conference on Education and Social Science, Istanbul Turkey, 3-5 Feb,2014, pp. 763-780.
KUYUCU, M. (2014). Evaluation of the Economic and Cultural Effects of the Turkish Soap Operas and TV Series Exported to the World TVs in the Example of ‘Muhteşem Yüzyıl’ and Greece. SOCIOINT14 – International Conference on Social Sciences and Hummanities, 8-10 September 2014, Istanbul Turkey, pp. 103-122
KUYUCU, M. (2014). Mobile Media and Radio Industry: A Research about the Use of Mobile Technology for Radio Companies in Turkey. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, April 24-26,2014, Istanbul Turkey, pp. 161-168.
KUYUCU, M. (2014). New Communication Technologies and Journalism: The Creation of New Multimedia Newspaper with Milliyet Newspaper and Blippar. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, April 24-26, 2014, Istanbul Turkey, pp.176-189
KUYUCU, M. (2014). Radio Formats and Their Affects to Radio Industry: A Comparison of Radio Formats in Turkey and USA (2003-2013). INTCESS14 İnternational Conference on Education and Social Science, 3-5 Feb. 2014, Istanbul Turkey, pp.873-884.
KUYUCU, M. (2014). TV Broadcasting in Turkey: The Turkish Audience in the Frame of Uses and Gratification Approach. International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atiner Institute, 21-24 July 2014, Athens Greece, pp.5-27.
KUYUCU, M. (2014). Reyting Mecrası ve Radyo Mecrası: Üniversite Öğrencilerinin Radyo Dinleme Alışkanlıkları.1 International Communication Studies and Media Studies Congress, Kocaeli Üniversitesi, 12-15 Mayıs 2014, Kocaeli Türkiye, pp.537-560.
KUYUCU, M. (2014). Community Radio Broadcasting: Use of Community Radio for Turkish and Greek in Turkey. 7th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Atiner Institute, 14-17 April 2014, Athens Greece, pp.5-32
KUYUCU, M. (2013). The Transformation of Traditional Newspaper to New Global Media with the QR Code”. 7th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, Athens Enstitute for Education and Research, 19-22 December 2013, Athens Greece.
KUYUCU, M. (2013). Medya İş Ahlakı: Medya Endüstrisinde çalışanların Medya Endüstrisine Yönelik Değer Algısı. 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Melikşah Üniversitesi, 24-25 Eylül 2013, pp.121-156.
KUYUCU, M. (2013). Yeni Medya ve Televizyon Endüstrisi: Televizyon Endüstrisine Meydan Okuyan Sosyal Medya Platformu YouTube. Uluslararası Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 21-23 Kasım 2014, Sakarya, pp.221-228.
KUYUCU, M. (2013). Marketing of Radio Stations: A Research About How Radio Stations Market Themselves in Turkey. 11th Annual International Conference on Business: Accounting – Finance – Management – Marketing , 1-4 July 2014, Athens Institute for Education and Research , Athens Greece.
KUYUCU, M. (2013). Social Media Marketing in Traditional Media: A Research About How Radio and TV Companies Use Social Media in Turkey. 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 20-23 Kasım 2013, pp.555-575.
KUYUCU, M. (2013). Yeni Medya ve Dijital Müzik: Yeni Medyanın Müziğin Ekonomik Yapısına Etkisi. 2.Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu Yenilikleri Keşfi, Institute of Language and Communication Studies,June 17-19, 2013, İzmir Üniversitesi, İzmir Türkiye, pp.1383-1400
KUYUCU, M. (2013). The Problems of the Minority Media: Sample of Greek Minority Media in İstanbul. 11 th Annual International Conference on Communication and Mass Media, May 16-13, 2013, Atiner, Athens Greece.